Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze dne 12.2.2009

16. 3. 2009

Přítomni: p. Kronus, p. Votlučka, p. Šnebergová, p. Dolenská, p. Kovář, p. Šmíd

 
Výbor svolal tuto schůzi mimořádně na základě dopisu, který zaslal p. Kovář výboru.
 
Projednávané body:

1. P. Kronus informoval, že ÚMO Plzeň 4, odbor úklidu obvodu a zeleně odklidí větve rozřezaného stromu mezi vchody 29 a 31 v pátek, tj. 13.2.2009, strom spadl dne 10.2. při vichřici.

2. P. Kronusem bylo minulému výboru vysvětleno, proč není nový výbor dosud zapsán v Obchodním rejstříku: Členové výboru čekali do podzimu loňského roku, aby byli zvoleni ještě další členové, aby byl výbor kompletní. P. Dolenská dodala podklady po zápisu do Obchodního rejstříku začátkem prosince. V žádosti museli být podpisy všech členů minulého výboru, současného výboru a zároveň na jedné listině museli členové nového výboru nechat své podpisy úřadně ověřit. Toto se podařilo před vánočními svátky, takže 5. ledna p. Kronus vyzvedl výpis z katastru nemovitostí a 5. ledna podal žádost na Obchodní rejstřík. Tento však během ledna nový výbor informoval, že je nutné ještě doložit další podpisy členů nového výboru a navíc úředně ověřené kopie prezenčních listin ze schůzí vlastníků (duben a listopad 2008). Žádost byla o tyto dokumenty doplněna dne 9.2.2009 a členové nového výboru by měli být v Obchodním rejstříku zapsáni během následujících 14ti dnů.
3. Ohledně montáže nových světel ve společných prostorách domu bylo pracovníky firmy provádějící montáž sděleno, že ve vchodě č. 27 opakovaně dochází k nevhodné manipulaci se světelnými čidly a tím dochází k jeho poškozování. Členům nového i minulého výboru p. Kronus vysvětlil, jak lze čidlo upravit ohledně délky a citlivosti svícení.

4. P. Dolenská připomněla novému výboru, že byl podepsán nový dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a odstranění komunálního odpadu s firmou RUMPOLD-P s.r.o., kde došlo k novému navýšení ve výši cca 1.000,- Kč, k podobnému navýšení dochází každoročně. 1 kopie dodatku byla předána na Plzeňské služby.

5. P. Dolenská dodala výboru vyúčtování daně z příjmu, které je nutné podat Finančnímu úřadu v Plzni - zajistí p. Votlučka.

6. Ohledně upozornění p. Kováře na možné propadnutí platnosti poměrových měřidel teplé a studené vody bylo zjištěno, že výměna poměrových měřidel teplé vody byla provedena v roce 2006, tzn. že výměna těchto měřidel bude nutná v roce 2010, oba výbory se shodli, že poměrová měřidla studené vody budou již propadlá - p. Kovář navrhoval zajištění okamžité výměny, nový výbor konstatoval, že vzhledem k tomu, že byly odečty provedeny před dvěma měsíci a při výměně měřidel se budou odečty provádět znovu, projedná tuto situaci p. Kronus s Plzeňskými službami.
7. P. Šmíd vznesl novému výboru dotaz, proč bylo přistoupeno k řešení digitálního vysílání nutností zakoupení všech vlastníků set-top-box (pokud již nevlastní televizi s digitálním tunerem), p. Kronus vysvětlil, že nejen že bylo toto řešení nejméně nákladné, ale vzhledem k předpokladu budoucímu ukončení prodeje televizorů s analogovým příjmem i nejefektivnější, neboť v případě jiného řešení je digitální příjem na společné anténě převáděn do analogu a tím by byl vlastníkům v budoucnosti příjem digitálními televizory znemožněn.
8. Ohledně připomínky p. Kováře na nefunkčnost centrálního odsávání bylo p. Kronusem vysvětleno, že náklady na obnovení centrálního odsávání jsou ve výši cca 40.000,- na jeden vchod, dle výboru je odsávání nevyužité, ale lze tento problém nechat k posouzení všechny vlastníky na společné schůzi a při jeho schválení přistoupit k výměně rozvodů a znovuobnovení funkce centrálního odsávání. P. Dolenská upozornila na neodhlášení jednoho mandlu - p. Kronus sdělil, že toto již projednal s pracovníky provádějícími výměnu elektrických rozvodů v domě.
9. Ohledně připomínek p. Kováře k oknům bylo sděleno, že společenství vlastníků si na poslední schůzi odsouhlasilo vyplacení již hotových oken vlastníkům k 31.12.2009, z tohoto důvodu není možné vyplatit komukoli okna dříve. Dále bylo upřesněno, že hotová okna se budou proplácet po podání žádosti současným majitelům bytu - bude vhodné připojit k žádosti podepsané prohlášení o tom, že vlastník nebude žádat od společenství v nejbližších letech jejich výměnu. Žaluzie a balkónové parapety si bude hradit každý vlastník sám. Nový výbor sdělil minulému výboru, že je problém s plechy v kójích na chodbách - nemůže sehnat firmu, která by byla ochotna tyto plechy vyměnit v součinnosti s výměnou oken - p. Šmíd doporučil výboru uložit tuto výměnu jednoznačně firmě provádějící okna.
10. P. Kovář vznesl dotaz, proč je objednána výměna luxfer v prádelnách za plastová okna, bylo mu sděleno, že je k tomuto přistupováno kvůli propustnosti tepla do domu. Dále se p. Kovář ptal, proč nebudou vyměněna též okénka nahoře u výtahové šachty - k tomuto bylo sděleno, že ve výtahové šachtě je nutná i výměna dveří a samotná výměna oken by tam nebyla efektivní, byla dohodnuto, že k výměně oken i dveří výtahové šachty dojde při výměně předních vchodových dveří.
11. P. Kovář a p. Šmíd upozornili, že je nutné v jarních nebo letních měsících projít suterén a zkontrolovat kohouty, případně zajistit opravu - minulý výbor tyto kontroly pravidelně prováděl.
12. Jako poslední byl řešen problém p. Lechnýřové, p. Kováři nejvíce vadí nevrácení betonových dlaždic na původní místo (po umístění nájezdu pro invalidní vozík vedle zadních schodů). P. Votlučka sdělil, že se pokusí tento problém ještě řešit s p. Lechnýřovou - ale vzhledem k tomu, že firma, která nájezd namontovala, s p. Votlučkou dále nekomunikuje a k montáži došlo již před třemi lety, je tento problém dost obtížně řešitelný.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Nájezdní rampa

(Dagmar Lechnýřová, 16. 5. 2010 23:26)

Betonové dlaždice u paty domu č.27 pod nájezdní rampou p.Lechnýřové byly nahrazeny kamínkovou sutí navezenou na vybetonovaný podklad(na vlastní náklady)