Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

19. 3. 2009

Domovní řád

 

pro Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1146, 1147, 1448, 1149, 1150, 1151, ulice Zábělská, Plzeň (dále jen „Společenství vlastníků“) a uživatelů bytů.

 

I.

Tento domovní řád upravuje spolu s Občanským zákoníkem a Stanovami společenství vlastníků jednotek pro dům č. 1146 až 1151:

 • rozsah práv a povinností vlastníků bytů, uživatelů bytů (nájemců) a ostatních osob zdržujících se v domech

 • podmínky a způsob užívání společných částí domu

 

II:

Základní pojmy.

 

 1. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány, což je komora v mezipatře.

 2. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména:základy, střecha, hlavní chodby, lodžie, prádelna, sušárny, kočárkárna, výtah, komora v suterénu a u prádelny společné rozvody tepla, vody, plynu, elektřiny, hydranty, rozvodné skříně a společná televizní anténa

 

III.

Povinnosti vlastíků bytů.

 

Vlastník bytu je povinen:

 

 1. Platit do fondu oprav ve výši odsouhlasené na shormáždění „Společenství vlastníků“ a zálohy na služby spojené s bydlením v předepsané výši vždy do konce běžného měsíce a nedoplatky vyplývající z ročního vyúčtování záloh na služby.

 2. Zaplatit poplatek z prodlení za nesplnění povinností podle 1 ve výši 2,25% dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 25,-Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

 1. Řádně užívat byt a společné části domu.

 2. Po předchozím oznámení umožnit přístup do bytu za účelem zjištění technického stavu bytu, provedení odečtu, kontroly popř. Výměny měřidel tepla a vody, odstranění závad a oprav na společných zařízeních umístěných v bytě (rozvody vody, tepla, kanalizace, společné antény, lodžie apod.)

 1. Na svůj náklad odstranit zývady a poškození, které způsobil na jiných bytech nebo společných prostorách sám nebo osoby, který s ním byt užívají (protékání vody na parapetech a lodžiích při zalévání zaleně, rozbití oken u domovních dbeří, poškození zařízení ve společnách prostorách domu apod.)

 2. Havárie na společných zařízeních hlásit na haverijní a nouzová telefonní čísla vyvěšená u hlavního vchodu domu, popřípadě na zařízeních (výtahu) a následně informovat správce domu a zástupce „Společenství vlastníků“.

 1. Běžná závady a nutnost oprav na společných částech domu oznamovat zástupci „Společenství vlastníků“

 2. V případě požáru učinit věe dostupné pro záchranu životů i majetku (požární a poplachová směrnice je u vchodu)

IV.

Užívání společných prostor a zařízení domu.

 

 1. Společné části domu užívat jen k účelům odpovídajících jejich určení a povaze. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu nebo danému účelu společných prostor není dovoleno. Bez souhlasu ostatních vlastníků nelze prostory užívat jako odkládací a skladovací prosotry ani využívat zařízení ve společných prostorách pro jiné osoby popř. výdělečné činnosti. Sušárny a prádelna slouží pouze pro uřivatele bytů daného domu.

 1. Je zakázáno:

 • provádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v bytě bez stavebního povolení nebo souhlasu správce domu (ohrožení statiky domu apod.), zasahovat do jeho infrastruktury nebo společných rozvodů

 • provádět změny barev nátěrů oken, fasád, balkónových dveří a zábradlí

 • umisťování jakýchkoliv zařízení na střeše dopmu

 • manipulovat s otevřeným ohněm v prostorách domu včetně technického podlaží pod domem, skladovat v prostoru domu výbušniny, jedy a hořlaviny

 • odebírat vodu z požárních hydrantů, suchovodů a prádelny k jinému než určenému účelu

 • na chodbách, schodištích, a z oken čistit obuv, šatstvo a další předměty a vyhazovat jakékoliv předměty

3. Vlastník či nájemce je povinen:

 • ve společných prostorách zhasínat zdroje osvětlení, pokud není automatické

 • neznečišťovat společné prostory domu a jejich zařízení

 • uklízet pravidelně společné prostory domu podle zásad a v rozsahu stanoveným výborem „Společenství vlastníků“ nebo schůzí vlastníků v domě

 • uklízet sníh podle dohodnutých pravidel v domě před hlavním vchodem, včetně schodů a za zadním vchodem včetně celého chodníku v šíři příslušného domu

 • úklid v prádelně a sušárně provádí uživatelé s tím, že jsou povinni se zapsat do sešitu jak na sušení, tak i na mandlování a ždímání, (pokud je zařízení v domě) kde zapíší i spotřebu energie

 • znečištění nebo poškození věcí od domácích zvířat odstranit nebo uhradit škody, dbát, aby nedocházelo k rušení ostatních obyvatel domu domácími zvířaty

 

V.

Vlastníci a uživatelé jsou povinni:

 1. chovat se po celý den tak, aby neobtěžovali ostatní nadměrným hlukem ani jiným způsobem a dodržovat dobré mravy

 1. dodržovat noční klid v domě od 22 hodin do 6 hodin, v této době se v bytě zakazuje provádět činnosti, které by způsobovaly hluk a rušily ostatní bydlící

 2. uzamykat oba vchody domu v době od 22 hodin do 6 ráno

 3. domovní odpad umisťovat do kontejnerů umístěných za domem č 37 a neznečišťovat jejich okolí odlkádáním nepotřebných věcí, které nelze umístit do kontejneru

 

VI.
 1. Jednáním se správcem domů ve věcech oprav, údržby i jiných záležitostí, týkajících se společných částí domů jsou pověřeni členové výboru „Společenství vlastníků“, s vyjímkou havarijních stavů.

 1. Výbor „Společenství vlastníků si vyhrazuje právo na případné změny tohoto Domovního řádu v návaznosti na změny legislativy v dalším období.

 2. Výbor Společenství zajistí vyvěšení Domovního řádu v domě na viditelném místě.

 

VII.

Tento Domovní řád byl schválen shromážděním Společenství vlastníků jednotek domů čp 1146 až 1151 ulice Zábělská, Plzeň dne 13.12.2001 a nabývá účinnosti dne 1. ledna 2002.

zpět na úvod

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář