Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění SVJ dne 30.10. 2014

19. 6. 2016

Zápis

 

ze Shromáždění společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 a 1151 ul. Zábělská v Plzni, konaného dne 30. října 2014 od 18,00 hodin ve velkém sále D klubu Zábělská 54b.

 

Program:             1. prezence, schválení programu

                            2. informace o čerpání finančních prostředků na revitalizaci

                            3. představení kandidátů na nového správce domu

                            4. výběr nového správce od 1.1. 2015

                            5. rozúčtování nákladů na byt. jednotku

                            6. náklady spadající do správní činnosti

                            7. diskuse

                            8. usnesení a závěr

                            

 

 1. Prezence a zahájení

 

Shromáždění vlastníků zahájila a řídila p. Helena Dolenská.

Přivítala přítomné vlastníky a představila hosty:

- paní Vladimíru Černou, provozní ředitelku Byt-Realu a.s.

- Ivana Šnebergera, ředitele správy bytů Plzeňské služby-správa nemovitostí

- Mgr.Alenu Blahoutovou, poradkyni SVJ pro revitalizaci

- Ing.Rubricius, stavební dozor SVJ

 

O svolání Shromáždění byli členové SVJ písemně vyrozuměni pozvánkou a uvedeným programem 20 dnů před konáním Shromáždění.

Na základě prezenčních listin, které jsou přílohou tohoto zápisu, konstatováno, že jsou přítomni vlastníci s podílem 30105 z celkového podílu 45135, což činí 67% a shromáždění je usnášení schopné.

 

Paní Dolenská  nechala odsouhlasit program shromáždění dle pozvánek.

 

Hlasování:

Pro:                   30105/30105    =   100  %

Proti:                      0    /30105   =      0   %

Zdržel se:              0    /30105    =      0  % 

 

        

 1. Informace o čerpání finančních prostředků na revitalizaci k 30.9. 2014

 

Paní Dolenská informovala přítomné o čerpání finančních prostředků na revitalizaci domu v roce 2013 a o stavu čerpání k 30.9. 2014.

 

V roce 2013 z úvěru ČSOB čerpáno 809.819,- Kč a z BÚ SVJ 138.100 Kč.

Ke 30.9.2014 čerpáno z úvěru ČOSB 12.748.691,- Kč a z BÚ  SVJ 1.016.386,- Kč

 

Očekávané náklady na revitalizaci za období 10. – 12. měsíc 2014

Čerpání úvěru ČSOB …….. 1.441 491,-

BÚ SVJ …………………….. 1.569 011,-

 

Stav na BÚ SVJ  k 2.10. 2014 ……….. 3.679 703,- Kč

Zpráva o nákladech na revitalizaci v období od r.2013 do 30.9.2014 tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu.

 

 

Diskuse

p.Kovář – dotaz ohledně fasády, připomínka k použití mokrého materiálu na severní straně domu,  zatéká do bytu

ing.Rubricius – u fasády dvě možnosti, oprava – již to nebude takové nebo snížení ceny (není tak radikální). Během listopadu bude dodělána dlažba v přízemí domu a u zadních vstupů včetně osazení nových dveří ve vstupních halách.

 

p.Šiman – obrubníky za domem, osetí trávy – pokud se hradilo z prostředků SVJ,  terén poničen firmou Silba, která upravovala chodníky za domem

p.Dolenská – úprava terénu nebyla hrazena z prostředků SVJ, práci na úpravu chodníků  zadávala Správa veřejného statku a ÚMO 4.

 

p.Pavlásek – je nějaké možnost získání dotací

Mgr.Blahoutová – program Panel 2013 požaduje 100% zajištění, zástava jednotek na KÚ, znevýhodněno.  Naše smlouva úvěru s 10ti letou fixací – výhoda možnost přejít k výhodnější bance pokud se změní podmínky splácení

 

 

 

 1. Představení kandidátů na nového správce

 

Paní Vladimíra Černá, provozní ředitelka, představila vlastníkům firmu Byt-Real, a.s., která sídlí v Plzni-Doubravce, Poštovní 3. Seznámila vlastníky s historií firmy (od r.1998), se zajišťováním  výkonu správy nemovitosti v oblasti evidence, účetnictví a v technické oblasti. Za správu nemovitosti požaduje Byt-Real odměnu ve výši 98,- Kč vč. DPH za bytovou jednotku za měsíc.

 

Diskuse

p.Pavlásek – jak je to se zajišťováním revizí a vymáhání pohledávek

p.Černá – revize hlídány systém, otázka neplatičů – kontrola každý měsíc, rozesílány upomínky, řešení přes advokátní kancelář (Mgr.Zikmud)

 

p.Radová – jaká je úspěšnost vymáhání dluhů

p.Černá – platební morálka je úspěšná, jinak prodej bytů v rámci exekuce

 

p.Šiman – jak jsou zasílány upomínky, upozornil na dlužníky v našem SVJ, jak často obchází referentky domy, kdo provádí odečty vody (patní měřidla)

p.Černá – výpisy dlužníků zpracovány vždy do 10.dne následujícího měsíce, výbor dává plnou moc právníkovi, provozní doba Po a St od 7-17 hod, Út a Čt do 15 hod, referentky navštěvují domy 1x ročně, odečty vody nedělají.

 

                                          -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Pan Ivan Šneberger, ředitel správy bytů Plzeňské služby-správa nemovitosti s.r.o, se sídlem Plzeň-Doubravka, Doubravecká 1 představil firmu Plzeňské služby-správu nemovitostí. Nástupnická organizace za IKON. Seznámil vlastníky s činností správce vyplývající z NOZ zejména  v oblasti provozně-technické a ekonomicko-správní. Odečty patních měřitel (voda) během prosince, periodické prohlídky budou referentky provádět 1-2x ročně. Upozornil na fungování havarijního dispečinku, provozní doba Po 7-18 hod a St 7-17 hod, ostatní dny 7-15 hod. Vymáhání pohledávek řešeno ve spolupráci s advokátní kanceláří (Mgr.Kuděj). Za správu nemovitosti požadují Plzeňské služby odměnu ve výši 93,- Kč za bytovou jednotku za měsíc.

 

Diskuse

p.Šiman – vyslovil nespokojenost s advokátní kanceláří ohledně podání přihlášky k insolvenčnímu řízení p.Šmída

 

p.Radová – nespokojenost s jednáním p.Bočanové (Plzeňské služby) při řešení reklamace ohledně spotřeby vody v ročním vyúčtování

p.Šneberger – upozornil, že odečty spotřeby vody a tepla provádí firma, vlastník podepisuje odečtový lístek kde si má zkontrolovat stav, p.Bočanová bude upozorněna na nevhodné chování, za její jednání se p.Šneberger omluvil.

 

p.Pavlásek – dle NOZ mají být lodžie hrazeny vlastníky dle podílů

p.Kanická – pokud byty spravoval IKON tak se za lodžie platilo, při odkupu do osobního vlastnictví p.Bočanová uvedla, že vlastníci za lodžie neplatí, neboť jsou součástí společných částí domu.

p.Šneberger – jedná se o společný prostor s právem výhradního užívání, nově bude upraveno dle OZ.

 

 

 1. Výběr nového správce

 

Paní Dolenská poděkovala oběma kandidátům za představení firem a přistoupila k hlasování výběru nového správce, který bude spravovat náš dům od 1.1. 2015.

 

Firma Byt-Real,a.s.

 

Hlasování:

Pro:                        685/30105    =       2 % (Šiman)

Proti:                  29420/30105    =     98 %

Zdržel se:              0    /30105     =      0 % 

 

 

Firma Plzeňské služby, správa nemovitostí, s.r.o

 

Hlasování:

Pro:                   28730 /30105    =      96 %

Proti:                     685 /30105    =        2 %  (Šiman)

Zdržel se:             690/ /30105     =      2 %  (Radová)

 

 

 

Usnesení: Shromáždění schvaluje Plzeňské služby-správu nemovitostí s.r.o jako nového správce od 1.1. 2015 a odměnu správci ve výši 93,- Kč/měsíc na BJ.

 

 

 

 1. Rozúčtování nákladů na bytovou jednotku za služby

 

p.Dolenská informovala vlastníky, že z fondu oprav byly dosud hrazeny poplatky za odečty a vyúčtování tepla, TUV a SV, poštovné na upomínky dlužníkům.

Výbor dále informuje shromáždění, že narůstá počet vlastníků, kteří nezaplatí včas nebo vůbec na účet SVJ měsíčně předepsané a stanovené příspěvky na správu a zálohy na úhradu za poskytované služby spojené s provozem BJ. Od 1.1. 2015 budou dlužníkům prostřednictvím správce nemovitosti (Plzeňské služby) každý měsíc zasílány upomínky a náklady na poštovné se promítnou vlastníkovi v ročním zúčtování.

Paní.Dolenská přednesla shromáždění návrh výboru:

 1. aby součástí ročního vyúčtování za vodu a teplo byl i poplatek za odečet a následné rozúčtování - dle počtu vodoměrů na byt. jednotku a dle počtu indikátorů spotřeby tepla na byt. jednotku
 2. aby náklady na poštovné spojené s rozesíláním upomínek byly zahrnuty do ročního vyúčtování konkrétních vlastníků-dlužníků

 

Před hlasováním odešli vlastníci Vacková, Ollari, Panzer. Tomešová a Štícha, čímž se snížil počet přítomných podílů z 30105 na 25871.

 

Hlasování:

Pro:                     25871/25871        =  100 %

Proti:                           0/25871        =      0 %

Zdržel se:                   0/25871        =      0  % 

 

 

Usnesení: Shromáždění schvaluje náklady na odečty a vyúčtování tepla, TUV a SV zahrnout v ročním vyúčtování za teplo a vodu. Poštovné za upomínky vyúčtovat konkrétním vlastníkům-dlužníkům v ročním zúčtování.

 

 

 1. Náklady spadající do správní činnosti

 

p.Dolenská informovala vlastníky, že od 1.1. 2014 dle  občanského zákoníku došlo k významné změně ve způsobu příspěvků vlastníka na náklady spojené se správou společných části domu. Paragraf 1180 občanského zákoníku rozlišuje dvě kategorie příspěvků vlastníka:

 

 1. příspěvky na správu domu a pozemku – tyto příspěvky se mezi jednotlivé vlastníky rozvrhují podle výše jejich podílu na společných částech domu, tedy tak jak tomu bylo dosud (zálohy dlouhodobé – příspěvek do fondu oprav).

Jedná se o náklady na opravy, údržbu a technické zhodnocení společných částí domu, náklady na pojištění domu, náklady na revize technických sítí, protipožární zabezpečení apod.

 

 1. příspěvky na vlastní správní činnost – tyto příspěvky se mezi jednotlivé vlastníky rozvrhují na každou bytovou jednotku stejně, bez ohledu na výši podílu na společných částech domu nebo počtu obyvatel bytu.

Jedná se o náklady na správní činnost (telefon výboru, webové stránky), na vedení bankovních účtů společenství, na odměny statutárních orgánů, náklady na poštovné a SIPO.

 

Paní.Dolenská přednesla shromáždění návrh výboru:

Od 1.1. 2015 stanovit měsíční předpis záloh na náklady spadající do správní činnosti na byt. jednotku ve výši 200,- Kč/měsíc. Jedná se o zálohou platbu, která bude vyúčtována v ročním zúčtování. Správce vyhotoví vlastníkům nové změnové listy se zřízením položky (správní činnost  - záloha 200,-). Výhodou těchto záloh bude, že případné nedoplatky v ročním vyúčtování nebudou tak vysoké.

Současně dojde od 1.1. 2015 k úpravě odměny pro správce nově ve výši 93,-/měsíc, dříve do 31.12.2014 činila odměna správci 141,-/měsíc.

 

Hlasování:

Pro:                     22594/25871        =   87 %

Proti:                     2587/25871        =   10 % (Kovář, Kasl, Šiman, Vlčková)

Zdržel se:               690/25871        =     3 %  (Radová)

 

Usnesení: Shromáždění schvaluje od 1.1. 2015 měsíční předpisy záloh na náklady spadající do správní činnosti na bytovou jednotku v částce 200,- Kč/měsíc. Vyúčtování nákladů a záloh provést v ročním zúčtování.

 

 

 1. diskuse

 

 

 1. Usnesení a závěr

 

Paní  Dolenská předložila ke schválení usnesení ze shromáždění dne 30.10.2014.

Shromáždění vlastníků jednotek

 

I. vzalo na vědomí

Zprávu o účasti - na shromáždění je přítomno z celkového počtu 45135 spoluvlastnických podílů  celkem 30105 spoluvlastnických podílů, což je 67 %.

a shromáždění je usnášení schopné.

Informaci o čerpání finančních prostředků na revitalizaci domu k 30.9. 2014

II. schvaluje

 1. Plzeňské služby-správu nemovitosti s.r.o jako nového správce nemovitosti od 1.1. 2015 a odměnu správci ve výši 93,- Kč/měsíc.
 2. náklady na odečty a vyúčtování tepla, TUV a SV zahrnout v ročním vyúčtování za teplo a vodu. Poštovné za upomínky dlužníkům vyúčtovat jednotlivým vlastníkům v ročním zúčtování.
 3. od 1.1. 2015 měsíční předpisy záloh na náklady spadající do správní činnosti na bytovou jednotku ve výši 200,- Kč/měsíc. Vyúčtování nákladů a záloh provést v ročním zúčtování.

III. ukládá výboru

 • uzavřít  Příkazní smlouvu o správě nemovitosti od 1.1. 2015 s firmou Plzeňské služby-správa nemovitostí, s.r.o     
 • na shromáždění v květnu 2015 seznámit vlastníky s celkovými náklady na revitalizaci domu na základě konečného vyúčtování
 • usnesení ze shromáždění zveřejnit v jednotlivých vchodech

 

Hlasování:

Pro:                     23969/25871        =   93 %

Proti:                           0/25871        =      0 %

Zdržel se:             1902/25871        =      7 %  (Kasl, Kovář, Šiman)

 

Paní Dolenská ukončila shromáždění a poděkovala všem za účast.

 

 

Zapsala: Jana Vlková

Znění zápisu ověřila: Helena Dolenská