Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění SVJ dne 29.5.2014

Zápis

 

ze Shromáždění společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 a 1151 ul. Zábělská v Plzni, konaného dne 29. května  2014 od 18,00 hodin ve velkém sále D klubu Zábělská 54b.

 

Program:             1. zahájení a schválení programu

                            2. stavitelství Šmíd – informace o průběhu stavebních prací

                            3. KALSAT – informace o připojení STV, SAT a internetu

                            4. zpráva o činnosti výboru SVJ za období 6/2013 – 5/2014

                            5. zpráva o hospodaření SVJ a schválení účetní uzávěrky za r. 2014

                            6. výběr správce domu – návrhy předložit shromáždění ke schválení

                            7. doplnění výboru SVJ – volba nových členů

                            8. diskuse

                             9. usnesení a závěr

 

 1. Prezence a zahájení

 

Shromáždění vlastníků zahájila a řídila p. Helena Dolenská.

Přivítala přítomné vlastníky a představila hosty:

- Mgr.Alenu Blahoutovou, poradkyni SVJ pro revitalizaci

- Ing.Rubricius, stavební dozor SVJ

- Stanislav Šmatlák, stavbyvedoucí, stavitelství Šmíd

- Václav Plic, Elektromontáže Šefl a Plic

- René Křepela a Jan Lukeš, KALSAT, anténní a televizní systémy

 

O svolání Shromáždění byli členové SVJ písemně vyrozuměni pozvánkou a uvedeným programem 19 dní před konáním Shromáždění.

Na základě prezenčních listin, které jsou přílohou tohoto zápisu, konstatováno, že jsou přítomni vlastníci s podílem  28652 z celkového podílu 45135, což činí 63,48% a shromáždění je usnášení schopné.

 

Paní Dolenská  nechala odsouhlasit program shromáždění dle pozvánek.

 

Hlasování:

Pro:                   27759 /28652  =  96,9  %

Proti:                      0   /28652   =       0   %

Zdržel se:           893   /28652   =    3,1  %  (p.Kučerová)

 

        

 1. KALSAT – informace o připojení STA a satelitního TV

 

Pan Křepela informoval o ukončení rozvodů po fasádě domu pod zateplení pro příjem pozemní televize (STA), satelitní televize (SAT) a internetu. Upozornil vlastníky, že během června dojde k odpojení staré STA a na nutnost přepojení TV přijímačů do nové účastnické zásuvky.

Diskuse

p.Kučerová měla dotaz ohledně funkčnosti a údržby zásuvek

p.Křepela -  veškeré opravy se musí řešit přes výbor SVJ

 

 

 1. Elektromontáže –informace o montáži zvonkového tabla a domácích telefonů

Pan Plic seznámil vlastníky s průběhem prací a harmonogramem na výměnu zvonkového tabla a domácích telefonů. Od zvonkového tabla budou 2 sady klíčů, po dobu záruky si 1 sadu klíčů ponechá firma Elektromontáže a 1 sada klíčů bude předána výboru SVJ.

 

Diskuse

p.Erhardová měla požadavek, aby jmenovky na zvonkovém tablu byly napsány větším písmem

p.Plic - na jmenovky bude použita maximální velikost písma

 

 

 1. Informace stavitelství Šmíd o průběhu stavebních prací

 

Pan Šmatlák seznámil přítomné s průběhem prací, které již byly provedeny dle harmonogramu stavby. Informoval vlastníky o tom jak dále bude pokračovat stavba a co nás ještě čeká. Po konečné úpravě předních vstupů se budou montovat nové poštovní schránky, nahlásit text jmenovky (přes výbor SVJ).

 

Diskuse

p.Kučerová měla dotaz zda se budou vracet do prostor zádveří „klece“

p.Klement – klece jsou majetkem Plzeňské teplárenské, výbor zažádal o jejich úpravu

 

p.Radová upozornila na fleky na dlažbě, poškrabaná okna a vyvrtanou díru mimo sušák na prádlo (lodžie)

p.Rubricuis – stav oken a dalších závad se bude řešit individuálně, veškeré závady nutno nahlásit písemně výboru SVJ

 

p.Pecherová měla připomínku, že při demontáži lešení nebyla lodžie zametena

 

p.Kučerová měla dotaz jak to vypadá se zateplením střechy a chtěla vědět proč jsou díry pod okapy

p.Rubricius – zapsáno ve stavebním deníku, díry slouží pro vyrovnání tlaku

 

p.Štícha se dotazoval na rekonstrukci vstupů do domu

p.Šmatlák –  bude provedena sanace schodišťových ramen a výměna prasklých nebo jinak poškozených schodišťových stupňů, uzavření vchodu bude trvat 3-4 dny

 

p.Kovář upozornil na flek na fasádě (vchod 27) mezi 2. a 3.patrem

p.Šmatlák- flek vznikne seschnutím omítky, nerovnosti na západní straně jsou dané křivostí fasády

 

p.Kučerová se zajímala jak bude vypadat okolí domu

p.Šmatlák – kolem domu budou usazeny betonové dlaždice

 

p.Hurtošová měla dotaz kdy budou odpojeny výtahy

p.Dolenská – ve vchodech 27,29 a 31 budou odpojeny výtahy (po dobu výměny) od 15.9. do 15.10.

 

p.Šidláková se dotazovala na velikost výtahu

p.Dolenská – výtahy bude zvětšeny oproti stávajícím do délky i do šířky

 

 

5.  Zpráva o činnosti výboru společenství za období 5/2012 – 5/2013

 

Se zprávou o činnosti seznámila přítomné předsedkyně výboru paní Dolenská a tato zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 

Diskuse

p.Pavlásek navrhuje pronájem reklamní plochy na severním štítu domu nabídnout  raději reklamamní agentuře než firmě Výtahy Voto.

p.Šmatlák –reklamní agenturu nedoporučuje, vzhledem  tomu, že agentura si pak na štít domu umístí jakoukoliv reklamu a mohlo by dojít ze nehodnocení fasády

 

p.Kučerová měla připomínku k případnému odstranění reklamy – kdo to zaplatí

 

p.Štícha měl dotaz zda suma, kterou SVJ za reklamu obdrží stojí vůbec za to.

 

6.   Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2013

 

Zprávu o hospodaření za rok 2013 přednesla paní Kasalová. Seznámila přítomné s příjmy do fondu oprav, s výdaji z fondu oprav a s dlužnými částkami 2 neplatičů z řad vlastníků.

Zpráva o hospodaření tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

 

p.Dolenská předložila shromáždění ke schválení:

 

1/ účetní uzávěrku za r. 2013

2/ převedení úroků z BÚ společenství do fondu oprav v částce 350,16,- Kč.

3/ převedení úroku z prodlení do fondu oprav v částce 2.572,- Kč

 

Hlasování:

Pro:                  28652  /28652    =  100 %

Proti:                      0   /28652     =    0   %

Zdržel se:              0    /28652     =    0  %          

 

Usnesení: Shromáždění schvaluje účetní uzávěrku za r. 2013 a převedení úroků  z běžného účtu společenství a úrok z prodlení v celkové částce 2.852,16 Kč do fondu oprav.

 

4/ Na základě usnesení ze shromáždění 6/2013 byl od 1.7. 2013 navýšen poplatek za správu pro Plzeňské služby na částku 141,- Kč za bytovou jednotku. V období 1.1. – 30.6.2013 činil poplatek za správu 119,- Kč za BJ.

Rozdíl mezi zálohou na mandátní odměnu v celkové výši 9.086,76 Kč bude čerpán z FO.

 

Hlasování:

Pro:                  28652  /28652    =  100 %

Proti:                      0   /28652     =    0   %

Zdržel se:              0    /28652     =    0  %          

 

Usnesení: Shromáždění schvaluje čerpat rozdíl mezi zálohou na mandátní odměnu za správu pro rok 2013 v částce 9.086,76,-Kč z FO.    

 

 

 1. Výběr správce domu - návrhy

 

P. Dolenská informovala shromáždění, že dle mandátní smlouvy je výpovědní lhůta pro její ukončení se správcem Plzeňské služby ½ roční a výpověď je tudíž nutné podat do 30. června t.r.

 

 1. Doplnění výboru SVJ - volba nových členů

 

 

Pan Klement vyzval přítomné, aby podali návrhy na nové členy výboru, a to z důvodu doplnění výboru, který je t.č. čtyřčlenný. Na funkci člena výboru rezignoval pan Zdeněk Sýpal z důvodů prodeje BJ. Ze strany účastníků shromáždění nebylo na výzvu p. Klementa reagováno, lze konstatovat, že ze strany členů SVJ není zájem o spravování společného majetku.

Paní Dolenská vyzvala vlastníky, aby případnou kandidaturu zvážili na příští shromáždění, které se bude konat v říjnu 2014.

 

 

 

 1. Usnesení a závěr

 

Paní Vlková předložila ke schválení usnesení ze shromáždění dne 29.5. 2014.

Shromáždění vlastníků jednotek

I. vzalo na vědomí

Zprávu o činnosti výboru SVJ za období 6/2013 – 5/2014

Zprávu o účasti - na shromáždění je přítomno z celkového počtu 45135 spoluvlastnických podílů  celkem 28 652 spoluvlastnických podílů, což je 63,5 % a shromáždění je usnášení schopné.

II. schvaluje

 1. účetní uzávěrku za r. 2013 a souhlasí s tím, aby úroky z běžného účtu společenství a úrok z prodlení v celkové částce 2.852,16 Kč byly převedeny do fondu oprav 
 1. rozdíl mezi zálohou na mandátní odměnu v roce 2013 v celkové částce 9.086,76 Kč čerpat z FO.
 2. výměnu ležatých rozvodů TUV v technickém podlaží dle předloženého návrhu
 3. výpověď mandátní smlouvy o správě domu Plzeňským službám k 30.6. 2014

III. ukládá výboru

 • připravit smlouvu o dílo s firmou Otýs a Reichl na výměnu ležatých rozvodů TUV.
 • vyhledat vhodné kandidáty na nového správce domu a návrhy předložit ke schválení na shromáždění do 31.10.
 • usnesení ze shromáždění zveřejnit v jednotlivých vchodech

 

Hlasování:

Pro:                  28652  /28652    =  100 %

Proti:                      0   /28652     =    0   %

Zdržel se:              0    /28652     =    0  %          

 

Paní Dolenská ukončila shromáždění a poděkovala všem za účast.

 

 

Zapsala: Jana Vlková

Znění zápisu ověřila: Helena Dolenská