Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění SVJ dne 28.5.2015

16. 6. 2015

Zápis

ze Shromáždění společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 a 1151 ul. Zábělská v Plzni, konaného dne 28. května  2015 od 18,00 hodin ve velkém sále D klubu Zábělská 54b.

Program:        1. zahájení a schválení programu

                       2. zpráva o činnosti výboru SVJ za období 6/2014 – 5/2015 

                       3. celkové náklady na revitalizaci domu

                       4. zpráva o hospodaření SVJ a schválení účetní uzávěrky

                              za r.2014

                       5. plán oprav

                        6. diskuse

                        7. usnesení a závěr

 

  1. Prezence a zahájení

Shromáždění vlastníků zahájila a řídila p. Helena Dolenská.

O svolání Shromáždění byli členové SVJ písemně vyrozuměni pozvánkou a uvedeným programem 50 dnů před konáním Shromáždění.

Na základě prezenčních listin, které jsou přílohou tohoto zápisu, konstatováno, že jsou přítomni vlastníci/spoluvlastníci jednotek, nebo jejich řádní zmocněnci, s celkovým součtem 26192,4         podílů, tj. 58,03 % z celkového počtu vlastnických podílů 45135 a shromáždění je usnášení schopné.

Paní Dolenská  nechala odsouhlasit program shromáždění dle pozvánky

Hlasování:

Pro:                   26192,4 /26192,4     =  100 %

Proti:                           0  /26192,4     =    0   %

Zdržel se:                    0  /26192,4     =    0  %        

  1. Zpráva o činnosti výboru společenství za období 6/2014 – 5/2015

Se zprávou o činnosti seznámila přítomné předsedkyně výboru paní Dolenská a tato zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

  1. Celkové náklady na revitalizaci domu

Paní Dolenská informovala přítomné o celkových nákladech na revitalizaci domu a čerpání finančních prostředků.

Z běžného účtu SVJ bylo na revitalizaci čerpáno ……….  2. 963 473,- Kč

Z úvěru ČSOB čerpáno …………………………………… 15. 000 000,- Kč

Náklady na revitalizaci celkem …………………………… 17. 963 473,- Kč

Diskuse

p.Kučerová – jaké byly celkové náklady na výtahy a náklady na zřízení staveniště, jaký je úrok z úvěru, kolik činí zůstatek ve FO ? Upozornila shromáždění, že věděla o možnosti čerpat úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení, který je 1,75%

p.Dolenská – každý vlastník má možnost nahlédnout do dokumentace v kanceláři SVJ, na čerpání úvěru ze SFRB nikdo výbor neupozornil.

p.Erhardová – každý úvěr s malou úrokovou sazbou je vázaný určitými podmínkami (např. ručením BJ, fixací splátek a pod)

p.Novák – nejlépe se kritizuje vždy po ukončení akce

p.Pavlásek – jsou v nákladech za revitalizaci zahrnuty i rozvody TV, SAT a internetu?

p.Dolenská – ano, cena je zahrnuta již v celkových nákladech na revitalizaci (viz zpráva)

p.Panzer – z jakého důvodu se předělávalo zábradlí na schodišti?

p.Dolenská – zábradlí bylo osazeno v toleranci normy,přesto bylo vyšší než staré zábradlí, nové osazení provedla firma v rámci reklamace na žádost výboru

p.Radová – jakou finanční odměnu obdržela p.Blahoutová a ing.Rubricius?

p.Dolenská – o finančním ohodnocení byli vlastníci informováni na shromáždění 30.10. 2014

4.   Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2014

Zprávu o hospodaření za rok 2014 přednesla paní Kasalová. Seznámila přítomné s příjmy do fondu oprav a s výdaji z fondu oprav.

Zpráva o hospodaření tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

p.Dolenská předložila shromáždění ke schválení:

1/ účetní uzávěrku za r. 2014

2/ převedení úroků z BÚ společenství do fondu oprav v částce  285,- Kč.

3/ převedení úroku z prodlení do fondu oprav v částce  2.677,- Kč

Hlasování:

Pro:                  26192,4  /26192,4      =  100 %

Proti:                            0  /26192,4     =     0   %

Zdržel se:                    0  /26192,4      =     0  %   

Diskuse

p.Kovář – proč nebyla poskytnuta účetní uzávěrka za r.2014 v písemné formě jak tomu bylo v min. letech

p.Dolenská – v současné době je naše účetní dlouhodobě na PN, výbor obdržel od Plzeňských služeb několik podkladů pro zpracování zprávy o hospodaření. Zprávu o čerpání FO za r.2014 zpracovala p.Kasalová. Výbor požádá Plzeňské služby o zpracování nové zprávy dle vzoru z minulých let a tato zpráva bude vlastníkům zaslána prostřednictvím e-mailů.

Usnesení: Shromáždění schvaluje účetní uzávěrku za r. 2014 a převedení úroků  z běžného účtu společenství a úrok z prodlení v celkové částce 2.962,- Kč do fondu oprav.

5.  Plán oprav

Paní Dolenská informovala přítomné s nakupením havarijních oprav na svislých rozvodech TV na jedné stoupačce ve vchodu Záb.27 (od počátku r.2015 – 4x) a jedné stoupačky ve vchodu Záb. 29 (1x)  - viz zpráva o činnosti  výboru SVJ z r.2014-15. Náklady na 1 vchod -39.182,- Kč, případně náklady na celý dům 235.096,- Kč

Shromáždění předložila p.Dolenská 3 návrhy na zařazení do plánu oprav:

1/ výměnu vodoměrů na TV a SV v bytech instalatérskou firmou Otýs a Reichl, termín září-říjen 2015. Výměna vodoměrů bude hrazena z fondu oprav SVJ, cca 1000- Kč/BJ

2/ odložit výměnu svislých rozvodů na TV a SV ve stoupačkách BJ

3/ malování chodby v patrech a schodiště (malířské a lakýrnické práce za celý dům 180.000,-)

Diskuse

p.Klement – pokud budeme výměnu stoupaček provádět, tak provést výměnu pro všechny vchody najednou. Stanovisko výboru je následující: zatím s výměnou svislých rozvodů počkat a upozornil na řešení případných havárií přes asistenční službu pojišťovny Allianz, kde máme ročně 7 zásahů zdarma

p.Kovář – oprava stoupačky svislého rozvodu Zábělská 27 byla údajně provedena provizorně

p.Erhardová – jaké je vyjádření instalatérské firmy?

p.Dolenské – v současné době jsou svislé rozvody blíže k horní hranici „životnosti“(na SV 15 let  a na TV 10 let). Výměna stoupaček na SV proběhla v roce 2002 a výměna na TV v r.2006.

Hlasování:ad 1)

Pro:                   26192,4 /26192,4     =  100 %

Proti:                           0  /26192,4     =    0   %

Zdržel se:                    0  /26192,4     =    0  % 

Hlasování:ad 2)

Pro:                   24975,4 / 26192,4     =  95,4 %

Proti:                      1217 / 26192,4     =    4,6  %   (p.Kovář, p.Kasl)

Zdržel se:                    0 / 26192,4      =      0  %

Hlasování:ad 3)

Pro:                                     0 / 26192,4     =    0 %

Proti:                        25662,4 / 26192,4     =    98 %

Zdržel se:                       530 / 26192,4     =      2  %  (p.Erhardová)

Usnesení: Shromáždění schvaluje výměnu vodoměrů na TV a SV v bytech, termín: září-říjen 2015. Náklady na výměnu budou hrazeny z FO.

Výměnu svislých rozvodů na TV a SV ve stoupačkách  + malování chodby a schodiště zatím odložit.

  1. Diskuse

p.Kovář – ve vchodu 27 nepřetržitě  svítí světlo v přízemí a ve 2.patře

p.Dolenská – veškeré požadavky na opravy hlásit výboru písemně

p.Erhardová – upozorňuje, že k odsouhlasení nových stanov dle NOZ je potřeba 100%.

Na úklid společných prostor a schodiště domu navrhuje zvážit případně vybrat úklidovou firmu.

p.Dolenská – výbor prověří informaci o 100% odsouhlasení nových stanov.Zavedení úklidové firmy projednáme na příštím shromáždění – otázka peněz, možno hradit z provozního fondu (t.č. zálohová platba vlastníka 200,-/měsíčně)

p.Panzer – jak pokračuje žádost o odstranění napadených jehličnanů před vchodem Záb. 37

p.Dolenská – žádost podána na ÚMO 4, již posouzeno odborem životního prostředí, čekáme na vyjádření městského dendrologa

p.Novák – upozorňuje, že z bytu č.1, Záb. 27 se ozývá štěkání psa trvající i několik hodin vkuse.  Ke stížnosti se přidali další vlastníci byt. jednotek  z domu č.27 a 29.

p.Dolenská-  výbor stížnost projedná s vlastníkem bytu č.1, Zábělská 27

p.Mudra – reklamace prasklého skla u lodžie

  1. Usnesení a závěr

Paní Vlková předložila přítomným ke schválení usnesení ze shromáždění dne 28.5. 2015.

I. vzalo na vědomí

Zprávu o činnosti výboru SVJ za období 6/2014 – 5/2015

Zprávu o nákladech na revitalizaci domu, která probíhala od 3/2014 do 8/2014

Zprávu o účasti - na shromáždění jsou přítomni vlastníci/spoluvlastníci jednotek, nebo jejich řádní zmocněnci, s celkovým součtem 26192,4 podílů, tj.  58,03 % z celkového počtu vlastnických podílů na domě a shromáždění je usnášení schopné

II. schvaluje

  1. účetní uzávěrku za r. 2014 a souhlasí s tím, aby úroky z běžného účtu společenství a úrok z prodlení v celkové částce 2.962,- Kč byly převedeny do fondu oprav 
  1. výměnu vodoměrů v bytech na TV a SV

III. ukládá výboru

  • připravit smlouvu o dílo s firmou Otýs a Reichl na výměnu vodoměrů (termín: září-říjen 2015)
  • usnesení ze shromáždění zveřejnit v jednotlivých vchodech
  • připravit nové stanovy SVJ dle NOZ

Hlasování:

Pro:                  26192,4 /26192,4         =  100 %

Proti:                         0   /26192,4         =    0   %

Zdržel se:                 0    /26192,4         =    0  %          

 

Paní Dolenská ukončila shromáždění a poděkovala všem za účast.

Zapsala: Jana Vlková

Znění zápisu ověřila: Helena Dolenská