Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění SVJ dne 22.9. 2016

29. 9. 2016

Zápis

ze Shromáždění společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 a 1151 ul. Zábělská v Plzni, konaného dne 22. září 2016 od 18,00 hodin ve velkém sále D klubu Zábělská 54b.

 

Program

1. prezentace účastníků a zahájení jednání shromáždění

2. schválení programu shromáždění

3.  projednání vyúčtování za rok 2015, hospodaření SVJ

4. zpráva o činnosti výboru za období 6/2015 – 8/2016

 5. změna stanov dle NOZ

 6. způsob rozúčtování služeb

 7. emailové adresy pro možnost korespondenční komunikace a dle NOZ

    povinnost výboru vést seznam všech osob užívajících BJ

8. diskuse

9. usnesení a závěr shromáždění                                                                      

 1. Prezence a zahájení

Shromáždění vlastníků zahájila a řídila paní Dolenská.

Představila shromáždění pana Antla z Plzeňských služeb, který provedl elektronické sčítání hlasů za účasti paní Kasalové (za SVJ)

O svolání Shromáždění byli členové SVJ písemně vyrozuměni pozvánkou a uvedeným programem 30 dnů před konáním Shromáždění.

Na základě prezenčních listin, které jsou přílohou tohoto zápisu, bylo konstatováno, že jsou přítomni vlastníci/spoluvlastníci jednotek, nebo jejich řádní zmocněnci, s celkovým součtem 35914  podílů, tj. 79,57 % z celkového počtu vlastnických podílů 45135 a shromáždění je usnášení schopné.

Paní Dolenská  nechala odsouhlasit program shromáždění dle pozvánky

Hlasování:

Pro:                   35 914  /35 914  =  100 %

Proti:                          0  /35 914  =    0   %

Zdržel se:                   0  /35 914  =    0  % 

       

 1. Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2015

Zprávu o hospodaření SVJ za rok 2015 přednesla paní Kasalová. Seznámila přítomné s předpisem do FO, s náklady hrazenými v roce 2015 z FO a se zůstatkem ve fondu oprav k 31.12. 2015. Dále informovala vlastníky o splátkách úvěru a zůstatku k 31.12. 2015.

Zpráva o hospodaření tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Diskuse:

paní Kučerová – zda pojištění domu za r.2015 bylo hrazeno z celkových nákladů SVJ

p.Kasalová – ano pojištění je placeno z FO

 

p.Dolenská předložila shromáždění ke schválení:

1/ zprávu o hospodaření SVJ za rok 2015

2/ převedení úroků z BÚ, úroky z prodlení a haléřové vyrovnání do fondu oprav v částce 3.790,22 Kč.

Hlasování:

Pro:                     35 914  /35 914  =  100 %

Proti:                            0  /35 914  =     0   %

Zdržel se:                     0  /35 914  =     0  %   

Usnesení: Shromáždění schvaluje účetní uzávěrku za r. 2015 a převedení úroků  z běžného účtu společenství a úrok z prodlení v celkové částce 3.790,22,- Kč do fondu oprav.

 

 1. Zpráva o činnosti výboru SVJ za období 6/2015 – 8/2016

Se zprávou o činnosti seznámila přítomné předsedkyně výboru paní Dolenská a tato zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Ve své zprávě vyzvala paní Dolenská vlastníky - pokud po 2 letech trvání revitalizace domu zaznamenali nějaké nedostatky případně závady, aby opět sepsali oprávněné připomínky, které bude výbor SVJ uplatňovat u generálního zhotovitele díla stavitelství Šmíd, což umožňuje smlouva o dílo, včetně 10ti leté záruční doby.

Připomínky je možné předat buď členům výboru nebo do schránky společenství, případně zaslat emailem na adresu paní Dolenské do 31.10. 2016.

Paní Dolenská informovala přítomné vlastníky, že současný výbor ukončí svoji činnost v květnu 2017 (tj. po uplynutí volebního období) a rovněž upozornila na to, že nikdo z členů současného výboru nechce být opětovně zvolen. V květnu 2017 bude svoláno další shromáždění, kde bude nutné provést volbu nového výboru.

 

4.   Změna stanov dle NOZ

Text nových stanov dle NOZ připravil výbor a návrh byl zaslán vlastníkům emailem nebo předán přes poštovní schránky. Připomínky k návrhu a textu stanov měli vlastníci předat výboru do 4.9., výbor poté došlé připomínky zpracoval a předložil na shromáždění ke schválení.

Připomínky, které shromáždění promítlo do nových stanov se týkaly následujících bodů:

- článek 3, odst. 5, písmeno a – z textu vypuštěno nebo odměnu za vedení účetnictví

- článek 6 – v názvu opraveno orgány společenství

- článek 7, odst. 2, písmeno a – se stanovuje částka 100.000,- Kč bez DPH

- článek 7, odst. 2, písmeno b – se stanovuje částka 20.000,- Kč bez DPH

- článek 7, odst. 2, - doplnit písmo c- text: mimo uvedené částky nelze uzavřít smlouvu bez předchozího souhlasu shromáždění

- článek 8, odst. 5 – bude vypuštěn

- článek 8, odst. 6 se posune na odst. 5 v plném znění

- článek 8, odst. 7 se posune na odst. 6 v plném znění

- článek 10, odst. 1 – z textu vypuštěno nejméně

- článek 10, odst. 11, písmeno c – se stanovuje částka 100.000,- Kč bez DPH, a dále do textu doplnit – nebo o opravy, nezbytné k odstranění závad na základě závěrů a doporučení v revizní zprávě

- článek 10, odst. 11, písmeno d – se stanovuje částka 20.000,- Kč bez DPH

- článek 16, odst. 6 – doplnit do textu na bankovní účet společenství, ale patří všem vlastníkům jednotek: jde zejména o tyto příjmy:

p.Dolenská předložila shromáždění ke schválení nové Stanovy společenství

Hlasování:

Pro:                            32 429  /35 914  =   90,3 %

Proti:                            3 485  /35 914  =     9,7   %  (Kovářovi, Kaslovi,                                                                 Kučerovi, Šimanovi, Radová)                  Zdržel se:                            0  /35 914  =     0  %   

Usnesení: Shromáždění schvaluje nové Stanovy společenství ve znění tak, jak bylo navrženo výborem a po zapracování připomínek vlastníků projednaných na shromáždění

 

     5.  Způsob rozúčtování služeb za svoz komunálního odpadu

Paní Dolenská informovala o Vyhlášce statutárního města  Plzně č.4/2014, kterou se stanoví poplatek za svoz komunálního odpadu vznikající na území města. Shromáždění předložila 2 návrhy hrazení poplatku za komunální odpad:

1/ poplatek uhradit z prostředků fondu na správu domu (FO) a rozúčtovat dle podílů

2/ poplatek uhradit z BÚ a správce v rámci ročního vyúčtování rozúčtuje poplatek za svoz odpadu na jednotlivé uživatele bytů

Hlasování:

Pro:                   35 914  /35 914  =  100 %

Proti:                          0  /35 914  =    0   %

Zdržel se:                   0  /35 914  =    0  % 

Usnesení: Shromáždění schvaluje hradit poplatek za svoz komunálního odpadu 2x ročně z BÚ společenství a správce - Plzeňské služby, v ročním vyúčtování rozúčtuje výši poplatku na BJ dle počtu osob obývajících BJ.

 

 1. Povinnost výboru vést seznamy všech osob užívajících BJ a

      korespondenční komunikace vlastníky

Paní Baráthová informovala přítomné, že dle zákona č.89/2012 sb (NOZ) a ze stanov SVJ schválených shromážděním (22.9. 2016), vyplývá pro výbor povinnost vést seznamy majitelů bytových jednotek a seznamy všech osob obývajících BJ (osoby, které v souhrnu déle než 2 měsíce v roce užívají BJ).

Výbor připravil pro vlastníky dotazník

 • jméno vlastníka/spoluvlastníka, jak je zapsáno na katastru nemovitostí
 • uvést všechny osoby, které byt. jednotku obývají
 • nouzový kontakt na pověřenou osobu, kterou může výbor kontaktovat v případě havarijní situace, pokud nebude vlastník k zastižení
 • vyslovit souhlas se zasíláním písemných materiálů týkajících se činnosti SVJ na emailové adresy

Vyplněný dotazník mohou předat vlastníci přímo členům výboru nebo do schránky společenství (Zábělská 31) event. zaslat na emailovou adresu paní Dolenské

Výbor ujišťuje vlastníky, že dotazník bude sloužit výhradně pro potřeby výboru.

 

 1. Diskuse

Do diskuse nebyly z řad vlastníků žádné příspěvky .

 1. Usnesení a závěr

Shromáždění vlastníků jednotek

I. vzalo na vědomí

Zprávu o účasti - na shromáždění jsou přítomni vlastníci/spoluvlastníci jednotek, nebo jejich řádní zmocněnci, s celkovým součtem 35 914 podílů, tj. 79,57 % z celkového počtu vlastnických podílů na domě a shromáždění je usnášení schopné

Zprávu o činnosti výboru SVJ za období 6/2015 – 8/2016

II. schvaluje

 1. účetní uzávěrku za r. 2015 a převedení úroků z běžného účtu společenství a úrok z prodlení v celkové částce 3.790,22 Kč do fondu oprav 
 2. nové Stanovy společenství vlastníků jednotek
 3. poplatek za svoz komunálního odpadu uhradit z BÚ a prostřednictví správce v ročním vyúčtování rozúčtovat výši poplatku na BJ dle počtu osob

III. ukládá výboru

 • prostřednictvím Plzeňských služeb podat návrh nových stanov na zápis do obchodního rejstříku
 • předat vlastníkům nové Stanovy společenství v tištěné podobě
 • vést seznamy vlastníků a seznamy všech osob, které užívají byt. jednotku
 • usnesení ze shromáždění zveřejnit v jednotlivých vchodech

 

Paní Dolenská ukončila shromáždění ve 20:10 hod.

Zapsala: Jana Baráthová

Znění zápisu ověřila: Helena Dolenská