Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění SVJ dne 18.5.2017

28. 5. 2017

Zápis

 

ze Shromáždění společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 a 1151 ul. Zábělská v Plzni, konaného dne 18.května 2017 ve velkém sále D klubu Zábělská 54b.

 

Program:             1. prezentace účastníků a zahájení jednání shromáždění

                            2. schválení programu shromáždění

                            3. projednání vyúčtování za rok 2016, hospodaření SVJ

                            4. zpráva o činnosti výboru za rok 2016

                            5. volba nového výboru SVJ

                            6. diskuse

                            7. usnesení a závěr shromáždění                                                           

 

 1. Prezence

Od 17:45 hod probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich domu a bytu. Dále byla vlastníků předána účetní uzávěrka – hospodaření SVJ za rok 2016.

 

 1. Zahájení a schválení programu shromáždění

Shromáždění vlastníků zahájila a řídila paní Dolenská. Přivítala přítomné a představila Ing.Václava Ptáka, ředitele Plzeňských služeb, s.r.o

O svolání Shromáždění byli členové SVJ písemně vyrozuměni pozvánkou a uvedeným programem 20 dnů před konáním Shromáždění.

Na základě prezenčních listin, které jsou přílohou tohoto zápisu, bylo konstatováno, že jsou přítomni vlastníci/spoluvlastníci jednotek, nebo jejich řádní zmocněnci, s celkovým součtem 30 242 podílů, tj. 67 % z celkového počtu vlastnických podílů 45135 a shromáždění je usnášení schopné.

 

Paní Dolenská  nechala odsouhlasit program shromáždění dle pozvánky

Hlasování:

Pro:                    30 242 /30 242 =  100 %

Proti:                          0  /30 242 =    0   %

Zdržel se:                   0  /30 242 =    0  % 

 

       

 1. Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2016

Zprávu o hospodaření SVJ za rok 2016 přednesla paní Dolenská. Seznámila přítomné s předpisem do FO, s náklady hrazenými v roce 2016 z FO a se zůstatkem ve fondu oprav k 31.12. 2016. Dále informovala vlastníky o splátkách úvěru a zůstatku k 31.12. 2016.

Zpráva o hospodaření tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

p.Dolenská předložila shromáždění ke schválení:

1/ zprávu o hospodaření SVJ za rok 2016

2/ převedení úroků z BÚ, úroky z prodlení a haléřové vyrovnání do fondu oprav v částce 8.136,11 Kč.

Hlasování:

Pro:                      30 242 /30 242 =  100 %

Proti:                            0  /30 242 =     0   %

Zdržel se:                     0  /30 242 =     0  %   

 

Usnesení: Shromáždění schvaluje účetní uzávěrku za r. 2016 a převedení úroků  z běžného účtu společenství, úrok z prodlení a haléřové vyrovnání v celkové částce 8.136,11- Kč do fondu oprav.

 

 1. Zpráva o činnosti výboru SVJ za rok 2016

Se zprávou o činnosti výboru seznámila přítomné předsedkyně výboru paní Dolenská a tato zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

5.  Volba nového výboru

Paní Dolenská informovala přítomné, že do zahájení shromáždění nikdo z vlastníků neprojevil zájem pracovat ve výboru SVJ a znovu vyzvala vlastníky i spoluvlastníky ke kandidatuře do výboru. Vzhledem k tomu, že se nikdo z přítomných nepřihlásil, předala paní Dolenská slovo řediteli Plzeňských služeb Ing. Ptákovi.

Ing.Pták seznámil přítomné s eventualitou, že pokud nebude zvolen statutární orgán ( tří členný výbor) z řad vlastníků, jsou Plzeňské služby připraveny převzít vedení SVJ do správy s jmenováním externího předsedy. V tomto případě je nutné nejprve změnit stanovy tak, že statutárním orgánem je předseda a následně na dalším shromáždění přistoupit k jeho volbě.

Vysvětlil přítomným, že tento způsob vedení SVJ placeným externím „předsedou SVJ“ je až tou poslední a hlavně finančně nákladnou volbou. Externí předseda koná všechny povinnosti SVJ a plně zodpovídá za SVJ. Nevýhodou je, že nebude znát skutečné potřeby domu a plně disponuje s penězi SVJ. Když bude potřeba jej zaúkolovat bude nutné svolat shromáždění (s podmínkou usnášeníschopnosti). Ing.Pták apeloval na přítomné, že nejlepším řešením pro SVJ je zvolit výbor z vlastních řad. Následně paní Dolenská i ředitel Plzeňských služeb opakovaně vyzývali přítomné ke kandidatuře do výboru SVJ. Téměř na konci doby vymezené pro konání shromáždění se do výboru přihlásil Ing.Pavlásek, a následně pro zachování funkčnosti výboru souhlasili s členstvím, po návrzích a přesvědčování účastníků shromáždění, pan Šiman a jako třetí paní Dolenská.

 

Bylo přistoupeno k hlasování o zvolení těchto kandidátů.

 1. hlasování o zvolení Ing.Vlastimila Pavláska členem výboru.

Hlasování:

Pro:                30 242 /30 242 =  100 %

Proti:                      0  /30 242 =    0   %

Zdržel se:              0  /30 242 =    0   %          

 

Usnesení: Shromáždění zvolilo Ing.Vlastimila Pavláska členem výboru.

 

        b) hlasování o zvolení pana Jiřího Šimana členem výboru

Hlasování:

Pro:                30 242 /30 242 =  100 %

Proti:                      0  /30 242 =    0   %

Zdržel se:              0  /30 242 =    0   %          

 

Usnesení: Shromáždění zvolilo pana Jiřího Šimana členem výboru.

 

  b) hlasování o zvolení paní  Heleny Dolenské členkou výboru

Hlasování:

Pro:                30 242 /30 242 =  100 %

Proti:                      0  /30 242 =    0   %

Zdržel se:              0  /30 242 =    0   %          

        

Usnesení: Shromáždění zvolilo paní Helenu Dolenskou členkou výboru.

 

Po ukončení shromáždění se konala schůzka nového výboru. Důvodem jednání bylo rozdělení funkcí a ujasnění dalších záměrů a činnost nového výboru Přítomní se shodli na stávajícím rozdělení funkcí.

Ing.Vlastimil Pavlásek, bytem Zábělská 29/1147, Plzeň – předseda

Jiří Šiman, bytem Zábělská 31/1148, Plzeň – člen výboru

Helena Dolenská, bytem Zábělská 33/1149 – člen výboru

 1. Diskuse

p.Panzer a Ing.Kronus podali návrh na vyplacení mimořádné jednorázové odměny 50.000,- Kč pro členy výboru, kterým končí volební období. Tato odměna je poděkováním za jejich práci pro SVJ.

MUDr.Novák navrhuje částku 20.000,- Kč.

 

Paní Dolenská  nechala odsouhlasit částku 50.000,- Kč

 

Hlasování:

Pro:                    24 773 /30 242 =  81,9 %

Proti:                    3 893  /30 242 = 12,9 % (Erhardová, Mudra, Pavlásek, Radová, Janoušek, 

                                                                    Kasalová)

Zdržel se:             1 576  /30 242 =   5,2 %  (Novák, Pecherová)

 

Usnesení: Shromáždění schvaluje mimořádnou odměnu 50.000,- Kč hrubého. Částka bude rozdělena mezi členy výboru, kterým končí volební období.

 

 1. Usnesení a závěr

Shromáždění vlastníků jednotek

 

I. zvolilo

Členy výboru na další volební období ve složení: Ing. Vlastimil Pavlásek, Jiří Šiman a Helena Dolenská

 

II. vzalo na vědomí

Zprávu o účasti - na shromáždění jsou přítomni vlastníci/spoluvlastníci jednotek, nebo jejich řádní zmocněnci, s celkovým součtem 30 242 podílů, tj. 67 % z celkového počtu vlastnických podílů na domě a shromáždění je usnášení schopné

Zprávu o činnosti výboru za rok 2016

 

III. schvaluje

 1. účetní uzávěrku za r. 2016 a převedení úroků z bankovních účtů společenství a úrok z prodlení v celkové částce 8.136,11 Kč do fondu oprav. 
 2. na odměny pro členy nového výboru částku 6.600,- Kč hrubého měsíčně, což činí 100,- Kč za BJ /měsíčně
 3. mimořádnou jednorázovou odměnu 50.000,- Kč hrubého. Částka bude rozdělena mezi členy výboru, kterým končí volební období (pan Klement, paní Dolenská, Kasalová a Baráthová).

 

IV. ukládá výboru

 • prostřednictvím Plzeňských služeb zaslat Krajskému soudu rozhodnutí o statutárním orgánu, zápis ze shromáždění včetně usnesení
 • na ustavující schůzi zvolit předsedu výboru SVJ
 • usnesení ze shromáždění zveřejnit v jednotlivých vchodech

Paní Dolenská ukončila shromáždění ve 20:00 hod.

 

Zapsala: Jana Baráthová

Znění zápisu ověřila: Helena Dolenská