Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shromáždění vlastníků říjen 2009

26. 10. 2009

Z á p i s
 

ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1146 až 1151 ulice Zábělská, Plzeň, konaného dne 22.10.2009

 
 Shromáždění vlastníků jednotek – bytů se konalo dne 22.10.2009 od 18.00 hod. v zasedací místnosti D-klubu Plzeň-Doubravka, Zábělská 54b.
 
             1. Jednání zahájil p. Kronus, který přivítal všechny přítomné a seznámil přítomné s návrhem na program jednání dle pozvánky. Všichni přítomní navržený program schválili.
 
Program jednání:

1.      Zahájení

2.      Volba návrhové a mandátové komise

3.      Zpráva o činnosti výboru SVJ za 5/09 – 10/09

4.      Zpráva mandátové komise o účasti

5.      Plán výdajů a oprav na rok 2010

6.      Diskuse

7.      Usnesení

8.      Závěr

 
 
Účast: viz presenční listina
 

            2. volba komisí

 

Návrhová komise: p. Kronus, p. Kanická, p. Olari

Mandátová komise: p. Dolenská, p. Pavlásková, p. Šnebergová

 

            3. Zprávu o činnosti výboru SVJ od posledního shromáždění konaného dne 18.5.2009 přednesl předseda výboru p. Kronus. Zpráva je přílohou zápisu. P. Kronus v souvislosti s přečtenou zprávou vysvětlil shromáždění důvod ověření podpisů.

 

            4. Zpráva mandátové komise – vedoucí mandátové komise p. Dolenská seznámila výbor shromáždění „Společenství vlastníků“ a p. Kronus seznámil shromáždění s výsledky této komise. Na shromáždění je přítomno z celkového počtu 45135 spoluvlastnických podílů celkem 31166,50 spoluvlastnických podílů, což je 69,05 % spoluvlastnických podílů. Shromáždění je usnášení schopné.

 

            6. Plán oprav na rok 2010

 

Vodoměry – p. Kronus sdělil shromáždění, že v příštím roce vyprší čtyřleté období certifikace vodoměrů na teplou užitkovou vodu a je nutné tyto vodoměry vyměnit – bude vybrána firma, která výměnu provede – vznesen požadavek, aby byly vodoměry hrazeny z fondu oprav, shromáždění toto odsouhlasilo.

 

Větráky na střechu – p. Pavlásek upozornil, že odvětrávání nebylo v některých vchodech funkční již dlouhou dobu a je otázkou, zda bude fungovat i nově nainstalované odvětrávání.

P. Dolenská upozornila na nutnost prohlédnutí všech rozvodů v domě – otázkou je nacenění této prohlídky. Výbor osloví firmy, které nacení pročištění rozvodů a na jaře bude znovu hlasováno. Proti tomuto je p. Pecherová, Hurtošovi.

P. Novák se pozastavuje nad tím, kdo postrádá funkčnost odvětrávání, z řad vlastníků se několik vlastníků ozvalo.

P. Kovář upozornil na zásah do střechy – p. Kronus sdělil, že výbor jedná s firmou Sonor a záruka na střechu bude zachována.

 

            5. Diskuse

 

P. Dolenská – vyjádřila souhlas s ověřováním podpisů vzhledem k výši částek.

P. Šmíd – souhlasí s částkou 30,- Kč, pozastavuje se nad neochotou vlastníků tuto částku zaplatit, dále se zeptal na zůstatek na účtu po proplacení oken (cca 150.000,- Kč – fond oprav).

 

p. Kronus navrhl hlasovat ohledně žádostí na proplacení okna, resp. částky za ověřený podpis, kterou si bude hradit každý vlastník sám. Proti hlasovali p. Kovář, p. Erhardová.

P. Kronus shrnul, že shromáždění souhlasí s ověřováním podpisů a hrazením částky za ověřený podpis jednotlivými vlastníky.

 
 

P. Janoušek namítl, že si vodoměr na teplou užitkovou vodu nechal vyměnit ze svých prostředků a ptal se, zda mu bude společenstvím z fondu oprav proplacen. P. Kronus odložil hlasování ohledně tohoto proplácení na jaro. P. Šmíd proplacení vodoměru napadl – p. Janoušek na jeho otázku, zda je nový vodoměr zaplombován, odpověděl, že ne. Výměnu prováděla firma Cvrček a Voch a p. Janouškovi sdělila, že plomba na vodoměru je zbytečná – výbor s touto firmou projedná tuto výměnu.

 

            7. Usnesení

 

P. Šnebergová přečetla usnesení ze shromáždění, usnesení jednomyslně schváleno a přijato.

 

9.      Závěr

P. Kronus se se shromážděním rozloučil a poděkoval za účast.

 
 
Zapsala: Alena Šnebergová

=========================================================================

Usnesení ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1146-1151 ul. Zábělská, Plzeň, ze dne 22.10.2009

 
 
Shromáždění vlastníků jednotek
 
 
I. zvolilo:

a) mandátovou komisi ve složení: p. Dolenská, p. Pavlásková, p. Šnebergová

b) návrhovou komisi ve složení: P. Kronus, p. Kanická, p. Olari

 
 

II. vzalo na vědomí:

Zprávu mandátové komise o účasti na shromáždění „Společenství vlastníků“.

Na shromáždění je přítomno z celkového počtu 43135 spoluvlastnických podílů celkem 31166,50 spoluvlastnických podílů, což je 69,05 % spoluvlastnických podílů.

Shromáždění je usnášení schopné.
 
 
III. schvaluje:

zprávu o činnosti výboru od posledního shromáždění konaného dne 18.5.2009

plán oprav na r. 2009 v tomto znění:

výměna vodoměrů teplé užitkové vody – hrazeno z fondu oprav

c) proplacení oken vlastníkům na podkladě podaných žádostí s úředně ověřeným podpisem.

 
 
 

                                                                                  Předseda výboru SVJ

                                                                       pro dům č.p. 1146-1151 ul Zábělská, Plzeň

                                                                                         Viktor Kronus