Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shromáždění vlastníků květen 2010

7. 5. 2010

Z á p i s

ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1146 až 1151 ulice Zábělská, Plzeň“, konaného dne 6.5.2010

 Shromáždění vlastníků jednotek – bytů se konalo 6.5.2010 od 18.00 hod. v zasedací místnosti D klubu Plzeň-Doubravka, Zábělská 54b
 

            1. Jednání zahájil p. Kronus, který přivítal všechny přítomné a seznámil přítomné s návrhem na program jednání dle pozvánky. Všichni přítomní navržený program schválili.

 Program jednání:

                        1. Zahájení

                        2. Volba návrhové a mandátové komise

                        3. Zpráva o činnosti výboru SVJ za 10/09 - 4/10

                        4. Zpráva mandátové komise o účasti

                        5. Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2009

                        6. Diskuse

                        7. Usnesení

                        8. Závěr

Účast: viz presenční listina

            2. volba komisí

návrhová komise: p. Olariová, p. Jankovič, p. Kronus

mandátová komise:p. Davídková, p. Pavlásková, p. Šnebergová

 

            3. Zprávu o činnosti výboru SVJ od posledního shromáždění konaného dne 22.10.2010 přednesl předseda výboru p. Kronus. Zpráva je přílohou zápisu.

            4. Zprávu o hospodaření SVJ za rok 2009 přednesla p. Šnebergová

Zpráva + účetní závěrka za r. 2009 je přílohou zápisu.

p. Kronus seznámil shromáždění s důvody reklamace vyúčtování.

            5. Zpráva mandátové komisevedoucí mandátové komise p. Šnebergová seznámila shromáždění „Společenství vlastníků“ s výsledky této komise. Na shromáždění je přítomno z celkového počtu 45135 spoluvlastnických podílů celkem 23784,5 spoluvlastnických podílů, což je 52,7 % spoluvlastnických podílů. Shromáždění je usnášení schopné.

P. Šiman vytkl, že havarijní služby zajišťuje jiná firma, nebylo nutné dělat výběrové řízení. Výměnu měla dělat firma Cvrček a Voch. P. Kronus sděluje, že výbor udělal výběrové řízení stejně jako u studené vody, z důvodu velkých cenových rozdílů. Současná výměna bude cca 33.000,- Kč.

P. Šiman vytýká nepřehlednost sdělení výdajů a příjmů, podrobný přehled byl předložen k nahlédnutí ve dvou vyhotovení vlastníkům a přečten p. Kronusem. Ohledně dlužníků bylo p. Kronusem sděleno, že výrazní dlužníci nejsou, jedná se max. o jednotlivce v max. výši jednoho nájmu, což je způsobeno mnohdy pouze zpožděním platby.

P. Pavlásek uvedl, zda není možné Plzeňskými službami pouužít naše peníze k zneužití formou vyššího úročení – toto není možné vzhledem k tomu, že Plzeňské služby nemají dispoziční právo k účtu.

P. Kronus sdělil aktuální zůstatek na účtu cca 557.432,- Kč.

P. Šiman se pozastavil nad tím, jak je možné, že Plzeňským službám unikla chyba ve vyúčtování, doporučil výboru, aby si stěžoval na Plzeňské služby, případně by bylo vhodné uvažovat o výměně správce.

P. Votlučka namítl, že mu bylo sděleno Plzeňskými službami, že vyúčtování dělá Plzeňská teplárenská.

P. Klement souhlasí s výtkami na Plzeňské služby.

P. Šiman upozornil na to, že nesouhlasí počet hlášených osob s fyzickými osobami.

P. Kalný urgoval funkční zvonky vchod č. 33 – p. Votlučka přislíbil nápravu. 

 
Usnesení

Návrh usnesení z dnešního dne přečetla p. Šnebergová, poté byly připomínky a opravy návrhu zapracovány a usnesení bylo všemi přítomnými schváleno a přijato. Usnesení je přílohou zápisu.

 
Závěr

Závěr jednání provedl p. Kronus, který poděkoval všem přítomným za účast.

 

                                                                                   Zapsala: Alena Šnebergová

 

Usnesení ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1146 až 1151 ul. Zábělská, Plzeň, ze dne 6.5.2010

 Shromáždění vlastníků jednotek
 
 
I. zvolilo:

a) mandátovou komisi ve složení: p. Davídková, p. Pavlásková, p. Šnebergová

b) návrhovou komisi ve složení: p. Olariová, p. Jankovič, p. Kronus

 
II. vzalo na vědomí:

Zprávu mandátové komise o účasti na shromáždění „Společenství vlastníků“.

Na shromáždění je přítomno z celkového počtu 43135 spoluvlastnických podílů celkem 23 784,5 spoluvlastnických podílů, což je 52,7% spoluvlastnických podílů.

Shromáždění je usnášení schopné.

 
III. schvaluje:

zprávu o činnosti výboru od posledního shromáždění konaného dne 22.10.2009

zprávu o hospodaření společenství – účetní uzávěrku za rok 2009

převedení výnosů z úroků na běžném účtu společenství za rok 2009 po odečtení poplatků do fondu oprav

funkční odměny členům výboru společenství za uplynulé období, tj. od 1.5.2009 do 30.4.2010 následovně:

- pro předsedu p. Kronuse 1.000,- Kč hrubého měsíčně, pro místopředsedu p. Votlučku 1.000,- Kč hrubého měsíčně, pro členy výboru p. Jankoviče a p. Šnebergovou 800,- Kč hrubého měsíčně.

 
IV. ukládá výboru:

 

- usnesení z dnešního jednání zveřejnit k informaci ve všech vchodech.

 
 
                                                         Předseda výboru SVJ Zábělská 27-37 Plzeň
                                                                              Ing. Viktor Kronus
 
 

Zpráva o činnosti výboru SVJ za období 10/2009-4/2010

  
  1. Během prosince 2009 byly instalovány rozvody pro síť internet společností Pilsfree, viz. info v minulé zprávě výboru na základě bezplatné smlouvy o instalaci zařízení do prostor technických domků na střeše.
 
  1. V prosinci došlo k uvolnění odvětrací roury odpadní stupačky v č.p. 37 od střechy a tím docházelo ke kondenzování par a vlhnutí stěn a stropu bytu v posledním poschodí. Závada byla odstraněna společně firmou SONOR a C+V instalatérské služby. Výbor prosí obyvatele bytů v posledních poschodích o kontrolu zda jsou potrubí v pořádku.
 
  1. Během prosince až února byly postupně vyplaceny náhrady všem členům společenství až na předsedu pana Kronuse, kterému bude náhrada vyplacena v 2. Q 2010. Celkové již vyplacené náhrady činí 884 000 Kč.
 
  1. Výbor společenství dle usnesení z minulého shromáždění SVJ provedl výběrové řízení na výměnu vodoměrů TUV v celém domě.

          Byly osloveny následující firmy:            Otýs a Reichl

                                                                     C + V instalatérské práce

                                                                     Zdeněk Šeffl, Nýřany

                                                                     Perimont, Petr Richter

                                                                     Stanislav Vančák, Plzeň

                                                          

Jako cenově nejvýhodnější ( při srovnatelných ostatních parametrech nabídek tj. kvalita vodoměrů, reference atd. ) byla vybrána firma Otýs a Reichl. Výměna vodoměrů bude probíhat v termínu od 24. 5.2010 do 28.5.2010. O přesných termínech budou členové SVJ informováni prostřednictvím nástěnek a výlepu na vchodových dveřích. 

 
  1. Výbor SVJ chce touto formou poděkovat všem členům SVJ, kteří během letošní enormní zimy vzorně odklízely přívaly sněhu z komunikací kolem domu často nad rámec povinností i na chodníku, který by měl odklízet UMO Plzeň 4.
 
  1. Výbor v souvislosti s ukončením prodeje klasických žárovek nakoupil zásobu 70 ks pro výměnu ve společných prostorách domu. V případě prasklé žárovky kontaktujte zástupce výboru, který provede výměnu.
  
  1. Pan Janeček ze vchodu č. 27 kontaktoval výbor SVJ z důvodu opětovné vlhkosti v bytě. Jelikož oprava spár horolezcem v loňském roce pomohla se stejným problémem v bytě p. Mudry ve vyšším patře bude provedena stejná oprava i v bytě pana Matouška. Pokud se problém s vlhkostí vyskytne kontaktujte prosím zástupce výboru.
  
  1. Finanční situace společenství

          Údaje od Plzeňských služeb

 

9.  Výbor podal písemnou reklamaci rozúčtování spotřeby tepla jménem všech       členů SVJ. Na základě upozornění některých členů SVJ na nesrovnalosti ve vyúčtování se výbor dotázal správce ( Plzeňské služby správa nemovitostí ) a bylo mu řečeno, že letos Plzeňská teplárenská při výpočtu udělala systémovou chybu a pro průměrnou spotřebu byla počítány spotřeba celého domu a ne 2 sousedních vchodů jak tomu bylo v minulosti. Chyba bude/byl během 2 týdnů odstraněna a členům SVJ bude/bylo předáno nové opravené vyúčtování. 

 

      10. Návrh odměn členům výboru

            Výbor navrhuje odměny za rok 2009/10 v následující výši:

P. Kronus a p. Votlučka 1000 ,- měsíčně hrubého tj. celkem 12 000 ,- Kč pro každého, p. Janovič 800 ,- Kč/měsíc tj. celkem 9600 Kč a paní Šnebergová 800 ,- Kč/ měsíc tj. celkem   9600 Kč.

Výbor tímto žádá shromáždění o odsouhlasení tohoto záměru.

Účetní uzávěrka k 31.12.2009 je ve správě domu (faktury a platby od 15.10.2009)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář