Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shromáždění vlastníků květen 2009

19. 5. 2009

Usnesení ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1146 až 1151 ul. Zábělská, Plzeň, ze dne 18.5.2009

 

Shromáždění vlastníků jednotek


I. zvolilo:

a) mandátovou komisi ve složení: p. Pavlásková, p. Dolenská, p. Burian

b) návrhovou komisi ve složení: p. Šnebergová, p. Matějka, p. Olariová

 
II. vzalo na vědomí:

Zprávu mandátové komise o účasti na shromáždění „Společenství vlastníků“.

Na shromáždění je přítomno z celkového počtu 45135 spoluvlastnických podílů celkem 22715 spoluvlastnických podílů, což je 50,32% spoluvlastnických podílů.

Shromáždění je usnášení schopné.

 
III. schvaluje:

zprávu o činnosti výboru od posledního shromáždění konaného dne 6.11.2008

b)        zprávu o hospodaření společenství – účetní uzávěrku za rok 2008

c)         převedení výnosů z úroků na běžném účtu společenství za rok 2008 po odečtení poplatků do fondu oprav

d)        složení výboru společenství vlastníků pro další volební období

p. Kronus, p. Votlučka, p. Jankovič, p. Šnebergová

e)   plán oprav na r. 2009 v tomto znění

      - zajištění nápravy problémů s příjmem TV signálu Nova, Prima (48. kanál)

- výměna vodoměrů pro studenou vodu ( placeno z fondu oprav)

- výměna osvětlení v sušárnách

f)   funkční odměny členům výboru společenství za uplynulé období, tj. od 1.5.2008 do 30.4.2008 následovně:

- pro předsedu p. Kronuse 700,- Kč hrubého měsíčně, pro místopředsedu p. Votlučku 700,- Kč hrubého měsíčně, p. Šmídovi 700,- Kč hrubého měsíčně, p. Dolenské 700,- Kč hrubého měsíčně, p. Kovářovi 700,- Kč hrubého měsíčně, p. Jankovičovi 500,- Kč hrubého měsíčně a p. Šnebergové od listopadu 2008 500,- Kč hrubého měsíčně

 
                                                                                          

předseda SVJ

Ing. Viktor Kronus

 
 zapsala: Šnebergová Alena
 
 Z á p i s
 

ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1146 až 1151 ulice Zábělská, Plzeň“, konaného dne 18.5.2009

 

 

Shromáždění vlastníků jednotek – bytů se konalo 18.5.2009 od 18.00 hod. v zasedací místnosti D klubu Plzeň-Doubravka, Zábělská 54b

 

            1. Jednání zahájil p. Kronus, který přivítal všechny přítomné a seznámil přítomné s návrhem na program jednání dle pozvánky. Všichni přítomní navržený program schválili.

 
Program jednání:
            1. Zahájení

              2. Volba návrhové a mandátové komise

              3. Zpráva o činnosti výboru SVJ za 11/08 - 4/09

              4. Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2008

              5. Zpráva mandátové komise o účasti

              6. Plán výdajů a oprav na rok 2009

              7. Diskuse

              8. Usnesení

              9. Závěr

Účast: viz presenční listina

 
            2. volba komisí

návrhová komise: p. Šnebergová, p. Matějka, p. Olariová

mandátová komise: p. Pavlásková, p. Dolenská , p. Burian

 

            3. Zprávu o činnosti výboru SVJ od posledního shromáždění konaného dne 6.11.2009 přednesl předseda výboru p. Kronus. Zpráva je přílohou zápisu.

            4. Účetní uzávěrku  SVJ za rok 2008 přednesla p. Šnebergová

Účetní uzávěrka za r. 2008 je přílohou zápisu.

            5. Zpráva mandátové komisevedoucí mandátové komise p. Pavlásková seznámila shromáždění „Společenství vlastníků“ s výsledky této komise. Na shromáždění je přítomno z celkového počtu 45135 spoluvlastnických podílů celkem 22715 spoluvlastnických podílů, což je 50,32 % spoluvlastnických podílů. Shromáždění je usnášení schopné.

 

            6. Plán oprav na rok 2009, p. Kronus seznámil přítomné s návrhem plánu oprav pro rok 2009 – problémy s TV s signálem, Nova, Prima (48. kanál), bude provedeno měření firmou MOREZ AV

            - vymalování kolem vyměněných oken, - neodsouhlaseno – odsouhlasen návrh p. Šmída navrhl posunout výmalbu na r. 2010

            - p. Dolenská navrhla upřednostnit výměnu světel v prádelnách – nabídka od firmy Šefl a Plic –  shromáždění odsouhlasilo, zdržel se p. Hurtoš a p. Radová, ostatní byli pro.

                        - výměna vodoměrů pro studenou vodu (výbor navrhuje hrazení z fondu oprav) – odsouhlaseno, p. Kovář upozornil na propadlou certifikaci vodoměrů k 31.12.2008

           

P. Hurtoš vytknul výměnu luxfer a upozornil na nekvalitu hliníkových vchodových dveří.

            P. Kronus sdělil, že bude nutné navýšit pojistnou částku vzhledem k výměně oken (nárůst 2000-3000 Kč).

            P. Kovář upozornil na vícepráce ve smlouvě o elektroinstalaci a na odpojení odvětrávání – p. Kronus sdělil, že více práce jsou za pohybové senzory, výbor přislíbil opatřit dodatek ke smlouvě, pokud na tom vlastníci trvají. Ohledně odpojení odvětrávání – firma sdělila, že odvětrávání je v podstatě nefunkční – p. Kronus představil nabídku firmy instalovat větráky , oprava stávajícího ovětrávání je odhadnuta řádově na 40.000,- Kč za vchod, instalace větráků místo motorů cca 15.000,- Kč na vchod – navrženo, aby se vlastníci k problematice vyjádřili během letošního roku – poté bude možno přistoupit k realizaci.

            p. Krunus dal ke sválení výši odměn členům výboru:

- pro předsedu p. Kronuse 700,- Kč hrubého měsíčně, pro místopředsedu p. Votlučku 700,- Kč hrubého měsíčně, p. Šmídovi 700,- Kč měsíčně, p. Dolenské 700,- Kč hrubého měsíčně, p. Kovářovi 700,- Kč hrubého měsíčně, p. Jankovičovi 500,- Kč hrubého měsíčně a p. Šnebergové od listopadu 2008 500,- Kč hrubého měsíčně

 

- společenství vlastníků odměny schválilo.

 

            7. Diskuse

Dotaz ohledně chybějícího prahu ve vchodě č. 35 – je uvedeno v závadách, přislíbeno odstranění, vchod č. 29 – chybějící koště a lopatka – doporučeno zakoupit a proplatit z pokladny.

p. Kučerová poděkovala za hladký průběh při výměně oken.

 

            8. Usnesení

P. Šnebergová přečetla usnesení ze shromáždění, usnesení jednomyslně schváleno a přijato.

 
9. Závěr

P. Kronus ještě upozornil na nutnost ověření podpisu při vyplácení oken – bude na to znovu upozorněno na podzimním shromáždění, přítomným poděkoval za účast.

 
 
 

Zapsala: Alena Šnebergová

           
 
 
 
 
 
Zpráva o činnosti výboru SVJ za období 11.2008-4.2009
 

1.      Výbor v novém složení předseda p. Kronus, místopředseda p. Votlučka, člen výboru paní Šnebergová a člen výboru p. Jankovič zahájil svou činnost.

2.      V době od 11/2008 do 2/2009 byla provedena rekonstrukce el. vedení ve společných prostorách domu včetně výměny jističů k bytům a osvětlení chodeb dle nabídky firmy Šefl a Plic elektromontáže. Oproti původní nabídce došlo k výměně vypínačů na chodbách za pohybová čidla. Byla provedena revize nového vedení s platností na 5 let.

3.      V prosinci 2008 byla provedena výměna poměrových měřidel tepla na radiátorech společností Plzeňské služby a.s., se kterou byla uzavřena smlouva na 10 let.

4.       Výbor pokračoval ve výběrovém řízení na firmu, která provede výměnu oken a vchodových dveří v celém panelovém domě. 3 firmy, které postoupili do užšího výběru tedy RI okna, Okno montáže: e-korunka.cz a KBE okenní systémy předložily upřesněné cenové nabídky s jednotkovými kalkulacemi za okna, balkonové sestavy a vchodové dveře. Na základě předložených nabídek byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy R.I. Okna, která byla oproti ostatním nabídkám cca o 300 000 Kč levnější.

Všechna okna, která byla v domě vyměněna jsou značky Salamander…..je to 5komorový systém s mikroventilací – profil „Elegant“ Firma nám nabídla výběr ze tří druhů profilů Standart, Klasik a Elegant za stejnou cenu. Rozhodli jsme se pro profil Elegant a to pro elegantní vzhled, jejich stabilitu a robusnost.

Ve společných prostorách, jako jsou prádelny a sušárny se udělala okna s dubovou kůrou a okna v mezipatrech taktéž. Velké okno uprostřed mezipater je čiré z důvodu světlosti a požární normy a okna v  komorách jsou neprůhledná. Začištění oken v mezipatrech………..tím myslím ty plechy co naráží na okno…. bylo firmou naceněno na 82 000 tisíc, dražší varianta byla za 138 000 tisíc, proto se výbor rozhodl, že okna budou montována ze 3 dílů.

Balkónové sestavy výbor řešil s vybranou firmou, musel se držet vzhledu již vyměněných sestav. Po úvahách došel k závěru, že nebudou probíhat žádné zednické práce navíc a celá balkónová sestava se udělá kompletně z plastu. Je to proto, že pokud chceme šetřit na teple a to my chceme a určitě každý z nás ……..je lepší udělat lodžii kompletně z plastu.

Vnitřní parapety u balkónových sestav byly hrazeny jednotlivými vlastníky bytů. Všichni kdo mají lodžie byly s cenou seznámeni. Vnitřní parapet byl do sestavy zakomponován z důvodu začištění. Případné doplňky k oknům, jako jsou žaluzie, si každý vlastník zaplatil sám. Výbor v tomto směru neměl žádný přehled, pouze vyvěsil informace o žaluziích a rozdal vzorníky. Každý vlastník si objednal co potřeboval. Pokud někdo nebyl spokojen s cenou, nebo s nabídkou, mohl si objednat žaluzie u jiné firmy. Zástupce firmy R.I. Okna nám vyšel v tomto směru vstříc a každému poslal objednávku, tudíž to bylo v jeho režii.

Vnější parapety u oken nebyly vyhotoveny z důvodu budoucího zateplení domu, při jehož realizaci by se musely parapety vyměnit a položka na celý dům činí zhruba 220.000,- , proto výbor od tohoto ustoupil a udělal se profil z pozinkového plechu kvůli zatékání.

Okna z luxferů, které byly v prádelnách, byly vyměněny taktéž…………

Ceny za jednotlivá okna a lodžie: (ceny jsou kompletní, to znamená, že jsou do ceny zahrnuty veškeré práce, související s výměnou oken)

Ceny, které budu číst se budou proplácet jednotlivým vlastníkům jak to bylo schváleno na shromáždění

==============================

Třídílné okno v bytě   10.699,23 Kč

 
Balkónové sestavy       20.895,15 Kč
==============================
Mezipatra                        13.101,02 Kč
 
Společné prostory           11.647,31 Kč           
 
Zadní vchodové dveře   bude
 

Přední vchodové dveře s hliníkovým rámem a poštovními schránkami by vyšly naše společenství na cca 460.000,- Kč, proto výbor ustoupil od výměny….

Celá akce na výměnu oken a dveří stála společenství 2 800 738,31 Kč + dveře.

Chtěl bych také dodat, že se související výměnou vznikly i potíže, které se výbor snažil řešit hned po tom, co nastaly. Ze zástupci firmy byly během celé akce 3 kontrolní dny, během nich bylo poukázáno na některé výhrady a poznatky již probíhající výměny. Na minulém shromáždění jsme požádali vlastníky našeho domu o pomoc ohledně výměny oken. Každý kdo měl nějaké zkušenosti, mohl přijít a poradit. Ozval se jen jeden člověk – p. Janeček ze vchodu č 27 a tak bychom mu za jeho rady a postřehy na začátku akce rádi poděkovali.

Kontrolní den pro případné seřízení oken bychom udělali v druhé polovině června, proto prosíme jednotlivé vlastníky bytových jednotek aby toto měli na paměti a do poloviny června oznámili výboru své konkrétní požadavky.

I přes velikost akce proběhla výměna podle harmonogramu, větší potíže nenastali, každý vlastník bytu má předávací protokol a okna si sám převzal. Mycí prostředky na okna byli rozdány jednotlivým vlastníkům, doplňky k oknům jako jsou jednotlivé krytky a šroubky budou k dispozici v kanceláři výboru.

Ještě bych chtěl dodat, že se omlouváme vlastníkům bytových jednotek za nepřesnou informaci o termínech výměny oken v mezipatrech, pokud s tím měl někdo potíže. Nedopatření vzniklo na základě špatné informovanosti ze strany firmy.

Co se udělalo, nebo neudělalo má své opodstatnění jen ve financích našeho společenství a našich zkušeností, nikdo z nás není stavař, zedník nebo okenář a kdo si takovou akci nezkusí nikdy řídit, možná nepochopí co nám to dalo práce a kolik hodin v tom člověk nechá……

 

5.      Výbor oznamuje, že byly spuštěny webové stránky našeho společenství na adrese www.svjzabelska.estranky.cz Tyto stránky mají sloužit k informovanosti členů společenství o dění ve výboru. Jsou zde zveřejněny zápisy ze schůzí výboru, smluvní dokumenty k jednotlivým investičním akcím a užitečné odkazy na další instituce a správcovskou firmu.  

6.      Finanční situace společenství

Aktuální zůstatek ve FO k 30.4.2009 byl 2 276 024,28 Kč. Z této částky zbývá uhradit za okna cca 1 600 000 Kč. Vlastníkům bytů, kteří již měli okna vyměněná se budou vyplácet výše uvedené částky celkem tedy 937 505,76 Kč.

Viz. účetní závěrka k 31.12.2008 sestavená naším správcem Plzeňské služby-správa nemovitostí s.r.o.

 
 

Návrh akcí na rok 2009 popř. 2010:

-     problémy s TV signálem Nova, Prima ( 48. kanál ), bude provedeno měření firmou MOREZ  AV  

-         vymalování kolem vyměněných oken,

-          instalace větráků místo motorů,

-         výměna vodoměrů pro studenou vodu ( výbor navrhuje hrazení z FO )

 
Návrh odměn členům výboru

Členové výboru se shodli, že p. Šmídovi, p. Dolenské a p. Kováři budou vyplaceny měsíční odměny za loňský rok ve výši 700,- Kč hrubéh vzhledem k jejich aktivitě a výpomoci novému výboru tzn. celkem 8 400 ,- Kč hrubého pro každého.

Nový výbor navrhuje vlastní odměny za rok 2008/09 v následující výši:

P. Kronus a p. Votlučka 700 ,- měsíčně hrubého tj. celkem 8400 ,- Kč pro každého, p. Janovič 500 ,- Kč/měsíc tj. celkem 6000 Kč a paní Šnebergová 500 ,- Kč/ měsíc tj. celkem   3000 Kč.

Výbor tímto žádá shromáždění o odsouhlasení tohoto záměru.