Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shromáždění vlastníků říjen 2010

29. 10. 2010

 

Zpráva o činnosti výboru SVJ za období 5/2010-10/2010

 
  1. Koncem května proběhla výměna vodoměrů TUV firmou Otýs a Reichl. Na montážní práce je poskytována záruka tzn. pokud zjistí členové SVJ nějaké vady nahlaste je výboru, který zajistí jejich odstranění.
 
  1. V červnu odstoupila z funkce člena výboru paní Šnebergová. Výbor s lítostí toto její rozhodnutí přijal. Tímto bychom jí chtěli poděkovat za její práci pro výbor a celé SVJ. Výbor zůstává ve složení p. Kronus, p. Votlučka a p. Jankovič. V tomto složení výbor nemůže dlouhodobě vykonávat svou činnost. Na jarním shromáždění by mělo dojít k doplnění/obměně složení výboru.
 
  1. Během prázdnin byly výboru SVJ nahlášeny závady na zvoncích a domovních telefonech. Jednalo se o vchody č.p. 27, 33 a 37. Ve všech případech byla příčinou nefunkčnosti závada v aparátu domovního telefonu, které jsou individuálním vybavením a součástí bytu a proto byly všechny opravy hrazeny přímo členy SVJ. Pokud se vyskytnou další závady nahlaste je výboru. Pokud však bude závada zjištěna v aparátu domovního telefonu bude i v budoucnu oprava hrazena uživateli bytu.
 
  1. V srpnu došlo k personálním změnám v Plzeňských službách správě nemovitostí s.r.o. odešla účetní, která měla naše SVJ ve správě, slečna Rychlá a byla nahrazena paní Löffelmannovou. Paní Šottová, která měla na starosti administrativní záležitosti našeho SVJ odešla a nahradila ji paní Příhodová. Provozovna Plzeňských služeb bude cca od začátku prosince 2010 přemístěna na novou adresu do vily naproti poště č. 12 na rohu ulic Těšínská a Masarykova třída.
 
  1. V srpnu skončila platnost revize hromosvodu na domě. Byla objednána revizní prohlídka od firmy Šefl a Plic, která vystavovala revize i na rozvody el. energie v domě. Při kontrolní prohlídce byly zjištěny následující závady, které bylo třeba odstranit: připojit 6 ks okapových žlabů na strojovnách výtahů k jímací soustavě hromosvodu, připojit ventilaci na domě č.p. 29 ( utržená svorka), nově připojit 5 ks nástřešáků na strojovnách výtahů k jímací soustavě hromosvodu, nově připojit všech 9 svodů hromosvodu na střeše ( špatné spoje), označit číselným štítkem svod č. 6, na svodu č. 8 ( vpravo od vchodu č.p. 29 ) rozšířit uzemnění ( naměřena hodnota 68 ohmů, musí být do 15 ohmů.

     

Odstranění těchto závad bylo firmou Šefl a Plic vyčísleno na 11 517 Kč. Tato oprava byla výborem SVJ odsouhlasena a začátkem září provedena. Následně byla vyhotovena revize celé hromosvodové soustavy bez uvedení závad. 

 

      6.   Výborem SVJ navrhované akce pro rok 2010/2011:

- instalace samočinných větráků na vyústění na střeše – firma SONOR, která realizovala kompletní opravu střechy předložila nabídkovou cenu ………………..

Při příznivém počasí je možno instalaci realizovat ještě v letošním roce.

Pro rok 2011 výbor nenavrhuje žádné rozsáhlé investice a navrhuje shromáždění šetřit na rozsáhlé akce jako zateplení domu, výměnu vstupních dveří a výměnu výtahů.

 

Stav fondu oprav k 30.9.2010 činil 956 000 Kč.

 

Výbor uvažoval o výměně správce našeho domu. Kontaktovali jsme f. Byt-Real, která má svoji pobočku v Poštovní ulici na Doubravce. Firma Byt-Real funguje od roku 1998 a v současné době spravuje asi 5 tisís bytových jednotek. Měsíční platby jsou přibližně stejné, jako u Plzeňských služeb, jde nám jen o kvalitnější a také dostupnější služby. Pokud má někdo z přítomných nějaké informace o této firmě, nebo i nějaké zkušenosti tak nám je sdělte v diskusi.

 

Z á p i s

 

ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1146 až 1151 ulice Zábělská, Plzeň“, konaného dne 21.10.2010

 

Shromáždění vlastníků jednotek – bytů se konalo 21.10.2010 od 18.00 hod. v zasedací místnosti D klubu Plzeň-Doubravka, Zábělská 54b

 

            1. Jednání zahájil p. Kronus, který přivítal všechny přítomné a seznámil přítomné s návrhem na program jednání dle pozvánky. Všichni přítomní navržený program schválili.

 
Program jednání:
                        1. Zahájení

                        2. Volba návrhové a mandátové komise

                        3. Zpráva o činnosti výboru SVJ za 5/10 - 10/10

                        4. Zpráva mandátové komise o účasti

                        5. Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2010

                        6. Diskuse

                        7. Usnesení

                        8. Závěr

Účast: viz presenční listina

            2. volba komisí

návrhová komise: p.Pavlásková , p.Panzer , p.Kronus

mandátová komise: p. Šmíd , p.Kalný , p. Jankovič

            3. Zprávu o činnosti výboru SVJ od posledního shromáždění konaného dne 6.5.2010 přednesl předseda výboru p. Kronus. Zpráva je přílohou zápisu.

           

            4. Zpráva mandátové komisevedoucí mandátové komise p. Pavlásková seznámila shromáždění „Společenství vlastníků“ s výsledky této komise. Na shromáždění je přítomno z celkového počtu 45135 spoluvlastnických podílů celkem 22 602 spoluvlastnických podílů, což je 50,07 % spoluvlastnických podílů. Shromáždění je usnášení schopné.

            6. Diskuse

Pavlásek pronesl doměnku, že vysoká spotřeba energií vchodů č.p. 27 a 29 je třeba způsobena černým odběrem pstánku Solaria. Dle usnesení má výbor za úkol toto prozkoumat.

Co se týče zprávy výboru o činnosti nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Ohledně plánované akce instalace samočinných turbín na střechu pro odvětrávání se ptala paní Kučerová, zda se nebude jednat o hlučné zařízení a zda je možné i nadále používat stávající digestoř. P. Kronus odpověděl, že se jedná o naprosto bezhlučné zařízení a můžou se používat stávající digestoře.

P. Mudra se ptal na mřížky v bytech pro odvětrání. P. Kronus řekl, že zůstanou stávající mřížky s možností uzavření.

 
7. Usnesení

Návrh usnesení z dnešního dne přečetl p. Jankovič, poté byly připomínky a opravy návrhu zapracovány a usnesení bylo všemi přítomnými schváleno a přijato. Usnesení je přílohou zápisu.

 
8. Závěr

Závěr jednání provedl p. Kronus, který poděkoval všem přítomným za účast.

 
 
Zapsal: Jankovič
 

Usnesení ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1146 až 1151 ul. Zábělská, Plzeň, ze dne 21.10.2010

 
Shromáždění vlastníků jednotek
 
 
I. zvolilo:

a) mandátovou komisi ve složení: p.Pavlásková , p.Panzer , p.Kronus

b) návrhovou komisi ve složení: p. Šmíd , p.Kalný , p. Jankovič

 
 

II. vzalo na vědomí:

Zprávu mandátové komise o účasti na shromáždění „Společenství vlastníků“.

Na shromáždění je přítomno z celkového počtu 45135 spoluvlastnických podílů celkem 22602 spoluvlastnických podílů, což je 50,07% spoluvlastnických podílů.

Shromáždění je usnášení schopné.
 
 
III. schvaluje:

a)      zprávu o činnosti výboru od posledního shromáždění konaného dne 6.5.2010

 
 
 
IV. ukládá výboru:
 

- usnesení z dnešního jednání zveřejnit k informaci ve všech vchodech.

- dotázat se na hlučnost topné soustavy .
- zjistit počty obyvatel v bytech
- zjistit únik tepla a napojení solaria a měření

- realizovat instalaci turbin na odvětrání firmou SONOR, hlasování o akci se zdržely 2  účastníci shromáždění

 
 

                                                                       Předseda výboru SVJ Zábělská 27-37  Plzeň

                                                                                               Ing. Viktor Kronus