Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shromáždění vlastníků květen 2011

11. 5. 2011

 

Zpráva o činnosti výboru SVJ za období 11/2010-5/2011
 
1.      Koncem října proběhla montáž odvětrávacích turbin firmou SONOR na střeše domu jak bylo odsouhlaseno na shromáždění SVJ v říjnu 2010. Převzetí díla proběhlo ze strany výboru bez připomínek a p. Votlučka umístil dokumenty k turbinám na webové stránky SVJ.
2.  Výbor opakovaně řešil problémy se zvonky v jednotlivých vchodech např. Zábělská 35 nebo 27. Jednalo se o poruchy na společném zařízení i na domovních telefonech. 
 
3.   V únoru došlo k personálním změnám v Plzeňských službách správě nemovitostí s.r.o. odešla účetní, která měla naše SVJ ve správě, slečna Löffelmannová a byla nahrazena paní Růžičkovou.
 
4.   Na základě dotazu výboru na možnosti snížení hlučnosti topné soustavy na Plzeňské služby, které jsou provozovateli topné soustavy pro Plzeňskou teplárenskou byl v předávací stanici v ulici Pod Chlumem počátkem prosince snížen diferenční tlak, což by mělo snížit hučení v topení. Dle vyjádření některých obyvatel domu se situace zlepšila, někteří však zlepšení nezaregistrovali.
 
5.   V zimním období byl několikrát zaznamenán případ, kdy bezdomovec přespával v prostoru za výtahem. Pokud někdo z obyvatel domu zaznamená podobný případ měl by to nahlásil Městské polici a také výboru SVJ. Apelujeme na obyvatele domu aby obzvlášť v nočních hodinách dbali na zavírání dveří a nevpouštěli do domu neznámé lidi.
 
6. Na základě oznámení poruchy vodoměru v bytě paní Kvíčalové ve vchodě Zábělská č.p. 27 byla kontaktována firma Otýs a Reichl, která prováděla výměnu vodoměrů TUV v loňském roce. Tato firma provedla výměnu vodoměru za nový kus v rámci reklamace a nebylo nic účtováno ani paní Kvíčalové ani SVJ. Prosíme všechny obyvatele o vizuální kontrolu vodoměrů, zda ukazují reálnou spotřebu.
 
7.   Výbor SVJ byl kontaktován paní Radovou ze vchodu Zábělská 29 s oznámením havárie vody dne 13.2.2011. K úniku vody došlo na hlavní stupačce i na rozvodech za vodoměry. P. Kronus provedl kontrolu na místě a ujistil se, že je potrubí v současné době těsné a voda neutíká. Při prohlídce bytu paní Radové a namátkové kontrole ostatních bytů bylo ale konstatováno, že rozvody vody za vodoměry jsou provedeny v průhledném plastu, který se používal před zavedením stávajících PPR (šedých) trubek a je mnohem méně odolný a náchylný k praskání. Výbor SVJ se dohodl, že pro preventivní zamezení dalších havárií navrhne na jarním shromáždění SVJ kompletní výměnu rozvodů za vodoměry v bytech z fondu SVJ s tím, že lidem, kteří provedli výměnu potrubí v rámci rekonstrukce bytů již dříve bude paušálně vyplacena adekvátní částka. 
 
8.   Výbor, že byl kontaktován panem Ollarim ze Zábělské 37, který zjistil netěsnost na topenové stupačce v technickém suterénu domu. Po konzultaci s instalatérskými firmami bylo zjištěno, že oprava této závady by si vyžádala až 2 denní odstávku celého topení ve vchodech Z 35 a Z 37. Proto bylo výborem odsouhlaseno vyčkat s opravou na konec topné sezony nebo příchod teplého počasí (duben). Tato závada byla nahlášena v rámci asistenční služby pojišťovně Allianz, která zajistila opravu svým smluvním partnerem CV instalatérské služby. SVJ za tuto opravu nic neplatilo. Jedná se již o několikátý případ využití bezplatných asistenčních služeb v rámci pojištění domu.
 
9.   P. Votlučka provedl výměnu zámku na vchodových dveřích do vchodu Zábělská 31, protože stávající zámek se zasekával a často nešel otevřít. Do každého bytu ve vchodě byl předán jeden klíč. Česká pošta obdržela také jeden klíč pro doručování.
 
10. V polovině března proběhlo připojení rozvodů internetu na optickou síť a tím dojde k razantnímu zvýšení přenosové rychlosti. Tato změna byla časově odsouvána od loňského zavedení internetu od Pilsfree z důvodu potřebné spolupráce sousedního SVJ.
 
11. Návrh odměn členům výboru
Výbor navrhuje odměny za rok 2010/11 v následující výši:
P. Kronus a p. Votlučka 1000 ,- měsíčně hrubého tj. celkem 12 000 ,- Kč pro každého, p. Janovič 800 ,- Kč/měsíc tj. celkem 9600 Kč a paní Šnebergová 800 ,- Kč/ měsíc tj. celkem   800 Kč.
Výbor tímto žádá shromáždění o odsouhlasení tohoto záměru.
  
12. Finanční situace společenství
Viz. údaje od Plzeňských služeb
 
Stav fondu oprav k 31.3.2011 činil  1 422 787,08Kč.
   
Navrhované opravy na rok 2011:
 
Oprava rozvodů vody za vodoměry v rámci bytu z fondu oprav – předpokládaná cena za 1 byt je cca 3 000,- Kč tzn. 198 000 ,- za celý dům.
 
Odstranění roštů ve vstupních halách.
 
Výbor SVJ žádá shromáždění o udělení souhlasu se shromažďováním informací o možnostech revitalizace domu zahrnující zateplení fasády, výměnu vstupních dveří, výměně výtahů a ostatních drobných pracích. Na příštím shromáždění bude plénu předložena varianta vybraná výborem SVJ.
 
 

  Z á p i s

ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1146 až 1151 ulice Zábělská, Plzeň, konaného dne 5.5.2011

 
 
Shromáždění vlastníků jednotek – bytů se konalo dne 5.5.2011 od 18.00 hod. v zasedací místnosti D-klubu Plzeň-Doubravka, Zábělská 54b.
  
            1. Jednání zahájil p. Kronus, který přivítal všechny přítomné a seznámil přítomné s návrhem na program jednání dle pozvánky. Všichni přítomní navržený program schválili.
 
Program jednání:
                            1. Zahájení
                            2. Volba návrhové, mandátové a volební komise
                            3. Zpráva o činnosti výboru SVJ za 10/10 - 5/11   
                            4. Zpráva mandátové komise o účasti
                            5. Volba nových členů výboru
                            6. Plán oprav 2011
                            7. Diskuse
                            8. Usnesení
                            9. Závěr
  
Účast: viz presenční listina
 
             2. volba komisí

Návrhová komise: p. Votlučka , p. Kanická , p. Kasalová
Mandátová komise: p. Radová , p. Dolenská , p. Pecherová
Volební komise: p. Panzer, p. Burian, p. Šnebergová
 
             3. Zprávu o činnosti výboru SVJ od posledního shromáždění konaného dne 21.10.2010 přednesl předseda výboru p. Kronus. Zpráva je přílohou zápisu. Shromáždění schválilo účetní uzávěrku a převod úroků z běžného účtu do fondu oprav.
 
            4. Zpráva mandátové komise – vedoucí mandátové komise p. seznámila výbor shromáždění „Společenství vlastníků“ a p. Kronus seznámil shromáždění s výsledky této komise. Na shromáždění je přítomno z celkového počtu 45135 spoluvlastnických podílů celkem 24516 spoluvlastnických podílů, což je 54,3 % spoluvlastnických podílů. Shromáždění je usnášení schopné.
 
              5. Volba nových členů výboru SVJ
Na shromáždění se žádný kandidát nepřihlásil. P. Kronus oznámil, že pokud nebude možné ukončit jeho členství ve výboru z důvodu další nefunkčnosti výboru, setrvá ve výboru do podzimu 20ll.
 
 
               6. Plán oprav na rok 2011

Při prohlídce bytu paní Radové po havárii v únoru letošního roku a namátkové kontrole ostatních bytů bylo ale konstatováno, že rozvody vody za vodoměry jsou provedeny v průhledném plastu, který se používal před zavedením stávajících PPR (šedých) trubek a je mnohem méně odolný a náchylný k praskání. Z preventivních důvodů proto výbor SVJ navrhuje provést výměnu těchto rozvodů z FO. Shromáždění navrhuje zjistit počet vlastníků, kterých se týká výměna vodoměrů za vodoměry, výbor tento počet zjistí a o této opravě bude hlasováno na dalším shromáždění.
Na podnět obyvatel vchodů, kde jsou ještě zachovány kovové rošty ve vstupních halách výbor navrhuje jejich odstranění a nahrazení dlažbou jako v ostatních vchodech. Shromáždění schválilo tuto opravu, p. Kasalová a P. Erhardová byly proti, ostatní pro.
P. Kasalová upozornila na zatékání vody při dešti do prostoru u schránek ve vchodě č. 35.
P. Dolenská upozorňuje na prasklý schod u vchodu č. 27 a 33, P. Votlučka tuto prasklinu zalepí lepidlem, pokud toto přes zimu nevydrží, bude přistoupeno k jinému řešení. Ve vchodě č. 35 je uražený schod vevnitř domu, výbor udělá místní šetření případně zajistí nápravu.
 
 
              7. Diskuse
P. Dolenská vchod č. 33 – neuklízí se, navrhuje najmout firmu, shromáždění toto neschvaluje, úklid si musí řešit každý vchod individuálně.
Výbor dále sděluje, že bude shromažďovat materiály (nabídky) k revitalizaci domu. P. Šmíd upozornil na to, že není nutné žádat o schválení shromažďování těchto informací.
  
             8. Usnesení

P. Šnebergová přečetla usnesení ze shromáždění, usnesení jednomyslně schváleno a přijato.
 
             9. Závěr
P. Kronus se se shromážděním rozloučil a poděkoval za účast.
  
Zapsala: Alena Šnebergová
 

Usnesení ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1146-1151 ul. Zábělská, Plzeň, ze dne 5.5.2011

  
Shromáždění vlastníků jednotek

I. zvolilo:
a) mandátovou komisi ve složení: p. Votlučka , p. Kanická, p. Kasalová
b) návrhovou komisi ve složení: p. Radová, p. Dolenská , p. Pecherová
c) volební komisi ve složení p. Panzer, p. Burian, p. Šnebergová
  
II. vzalo na vědomí:
Zprávu mandátové komise o účasti na shromáždění „Společenství vlastníků“.
Na shromáždění je přítomno z celkového počtu 43135 spoluvlastnických podílů celkem 25241 spoluvlastnických podílů, což je 55,9 % spoluvlastnických podílů.
Shromáždění je usnášení schopné.
 
 III. schvaluje:
a)      zprávu o činnosti výboru od posledního shromáždění konaného dne 21.10.2010
b)      účetní uzávěrku za rok 2010 a převod úroků z běžného účtu do fondu oprav
c)      odměny členům výboru: P. Konus a p. Votlučka 1000,- Kč měsíčně hrubého tj. celkem 12000,- Kč pro každého, p. Jankovič 800,- Kč měsíčně tj. celkem 9600,- Kč a p. Šnebergová 800,- Kč měsíčně tj. 800,- Kč
d)      plán oprav na r. 2011 v tomto znění:
zjistit počet vlastníků, kterých se týká výměna rozvodů vody za vodoměry v bytech
odstranění roštů ve vstupních halách a nahrazení dlažbou
provést šetření výborem ohledně poškozených schodů případně zjednání nápravy.

 
 
 
                                                                                  Předseda výboru SVJ
                                                           pro dům č.p. 1146-1151 ul Zábělská, Plzeň
                                                                                     Viktor Kronus