Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shromáždění vlastníků říjen 2011

1. 11. 2011

Zpráva o činnosti výboru SVJ za období 6/2011-10/2011

 

1.      Výbor dle usnesení z jarního shromáždění zajistil opravu vydrolených a poškozených schodů u vchodů Zábělská 27,29,33. Oprava byla provedena specializovaným kameníkem za použití speciální pryskyřice. Bohužel již během několika měsíců po opravě vyspravená místa zežloutla a začalo docházet k odlupování tmelu. V současné době výbor SVJ řeší reklamaci těchto prací.

2.   Při letních bouřkách došlo několikrát k objevení mokrých fleků v bytech v posledních patrech domu. Výbor kontaktoval firmu SONOR, která prováděla rekonstrukci střechy. P. Kohout z firmy SONOR provedl kontrolu stavu střechy a vtoků pro dešťovou vodu a neshledal žádné závady. P. Kohout se domluvil s paní Kaslovou ( 5.patro Zábělská 27) ,že při opakovaných problémech dojde k opětovné kontrole a řešení.  

 

3.   V létě doplnila naši paní účetní tzn. paní Růžičkovou další paní účetní paní Balíková. Paní Balíková je k dispozici stejně jako paní Růžičková všem členům SVJ k řešení bytových záležitostí.

 

4.   P. Pěchota ze Zábělská 33 kontaktoval výbor SVJ se zjištěnými závadami na společných rozvodech plynu a ventilace vzduchu, které zjistil při rekonstrukci svého bytu. Jednalo se o vadný kohout na stupačce plynu ještě před plynoměrem a chybějící vyústění z rozvodu ventilace do kuchyně pana Pěchoty. Jelikož se jedná o závady na společných částech domu odsouhlasil výbor proplacení odstranění závad ze společného fondu oprav.

5.   Výbor zaznamenal množící se případy ukládání odpadu do našich popelnic nečleny SVJ. Výbor tímto apeluje na členy SVJ aby napomínali takto jednající osoby.

6.    Na základě oznámení p. Jankoviče na nefunkční pohybové čidlo ve 2. NP ve vchodě Zábělská 29 byla kontaktována firma Šefl a Plic, která prováděla rekonstrukci rozvodů v našem domě. Vadné čidlo bylo následně v rámci záruky bezplatně vyměněno.

7.   Při vyplácení přeplatků za spotřebované energie členům SVJ bylo konstatováno, že většina lidí si nechává přeplatky posílat formou složenek. Tato forma výplaty je pro SVJ mnohonásobně dražší, než kdyby byly přeplatky vypláceny bezhotovostně převodem na účet. Pro bezhotovostní převod na účet je třeba tento účet nahlásit na Plzeňské služby správu nemovitostí s.r.o.

8.   Výbor provedl kontrolu počtu přihlášených osob v jednotlivých bytech a skutečného počtu obyvatel. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné zásadní rozdíly oproti oficiálním údajům. V rámci této kontroly byly kontrolovány i rozvody vody v bytech za vodoměry. V drtivé vetšině kontrolovaných bytů jsou rozvody v šedých trubkách, které jsou již odolnější oproti průhledným trubkám. Výbor se proto dohodl zatím nerealizovat hromadnou výměnu rozvodu z prostředků společenství, jak bylo diskutováno na jarním shromáždění.

Z á p i s

ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1146 až 1151 ulice Zábělská, Plzeň, konaného dne 24.10.2011

 

Shromáždění vlastníků jednotek – bytů se konalo dne 24.10.2011 od 18.00 hod. v zasedací místnosti D-klubu Plzeň-Doubravka, Zábělská 54b.

             1. Jednání zahájil p. Kronus, který přivítal všechny přítomné a seznámil přítomné s návrhem na program jednání dle pozvánky. Všichni přítomní navržený program schválili.

 Program jednání:

                                   1. Zahájení

                                   2. Volba návrhové, mandátové a volební komise

                                   3. Zpráva o činnosti výboru SVJ za 5/11 - 10/11        

                                   4. Zpráva mandátové komise o účasti

                                   5. Volba nových členů výboru

                                   6. Diskuse

                                   7. Usnesení

                                   8. Závěr

 

Účast: viz presenční listina

 

            2. volba komisí

 

Návrhová komise: p.Kronus, p.Pavlásková, p. Šmíd

Mandátová komise: p. Pavlásková, p. Votlučka, p.Pecherová

Volební komise: p.Hubatová, p.Malkusová, p.Dolenská

 

            3. Zprávu o činnosti výboru SVJ od posledního shromáždění konaného dne  5.5.2011 přednesl předseda výboru p. Kronus. Zpráva je přílohou zápisu.

             4. Zpráva mandátové komise – vedoucí mandátové komise p. Pavlásková seznámila výbor shromáždění „Společenství vlastníků“ a p. Kronus seznámil shromáždění s výsledky této komise. Na shromáždění je přítomno z celkového počtu 45135 spoluvlastnických podílů celkem 21.656 spoluvlastnických podílů, což je 47,98% spoluvlastnických podílů. Shromáždění není usnášení schopné. Z toho důvodu nebylo přistoupeno k projednávání dalších bodů programu. 

5. Volba nových členů výboru SVJ

           

            6. Diskuse

 V diskusi p. Kronus potvrdil svůj záměr se odstěhovat a ukončit výkon své funkce ve výboru SVJ. P. Votlučka předběžně souhlasil s možností stát se pověřeným vlastníkem a nahradit tak výbor SVJ. O tomto možném řešení situace, kdy se nikdo z členů SVJ nechce stát novým členem výboru SVJ bude diskutováno a hlasováno na jarním shromáždění SVJ.

             7. Usnesení

 

Z důvodu nízké účasti členů SVJ nebylo možné schválit žádné usnesení jako výstup z konaného shromáždění.

 

8. Závěr

P. Kronus se se shromážděním rozloučil a poděkoval za účast.

 
Zapsal: Ronald Votlučka

  

Usnesení ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1146-1151 ul. Zábělská, Plzeň, ze dne 24.10.2011

 Shromáždění vlastníků jednotek

 I. zvolilo:

a) mandátovou komisi ve složení: p.Kronus, p.Pavlásková, p.Šmíd

b) návrhovou komisi ve složení: p.Votlučka, p.Štícha , p.Pecherová

c) volební komisi ve složení p.Hubatová, p.Malkusová, p.Dolenská


II. vzalo na vědomí:

Zprávu mandátové komise o účasti na shromáždění „Společenství vlastníků“.

Na shromáždění je přítomno z celkového počtu 43135 spoluvlastnických podílů celkem 21656 spoluvlastnických podílů, což je  47,98% spoluvlastnických podílů.

Shromáždění není usnášení schopné.

 
III. schvaluje:

 Vzhledem k nízké účasti členů SVJ nebylo shromáždění usnášeníschopné.

Přítomným byla předložena zpráva o činnosti výboru od posledního shromáždění konaného dne 5.5.2011

 
Předseda výboru SVJ

pro dům č.p. 1146-1151 ul. Zábělská, Plzeň

Viktor Kronus